Ogólne Warunki Umowy od 18.06.2024

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

I. Postanowienia wstępne:

  1. Niniejsze ogólne warunki umowy („OWU”), w tym dodatkowe warunki wskazane w załącznikach dotyczących obiektów noclegowych poszczególnych państw, wraz z Indywidualnymi Warunkami i Dodatkowymi Warunkami Umowy i Ofertami Medialnymi przyjętymi, zamówionymi przez Partnera lub w inny sposób mającymi zastosowanie do jego Umowy, stanowią umowę powstałą pomiędzy Szallas Group Zrt. („Usługodawca”) a Partnerem („Umowa”) w zakresie usług świadczonych przez  Usługodawcę na rzecz Partnera („Usługi”).  W przypadku obiektów noclegowych w różnych krajach mogą obowiązywać różne warunki dodatkowe, które są określone w załączniku do OWU.
  2. Usługi obejmują (i)  Usługę Podstawową oraz (ii) Inne Usługi, z których korzysta Partner.
  3. Inne Usługi obejmują (i) usługi reklamowe świadczone na podstawie zamówionych przez Partnera reklam (w ramach Oferty Medialnej) (zdefiniowane w rozdziale II, szczegóły w rozdziale 7), za które Partner uiszcza określoną opłatę oraz (ii) usługi lub rabaty określone w Dodatkowych Warunkach Umowy („DWU”) (zdefiniowane w rozdziale II, szczegóły w rozdziale 8) zaakceptowane przez Partnera lub w inny sposób obowiązujące Partnera, które nie w każdym przypadku wiążą się z obowiązkiem zapłaty ze strony Partnera. Korzystanie z Innych Usług odbywa się z reguły, ale nie zawsze według decyzji Partnera.

II. Definicje:

Definicje zawarte w niniejszym punkcie mogą dotyczyć warunków dodatkowych znajdujących się w załączniku.


Interfejs Administracyjny

oznacza internetowy, programowy dostęp dla Partnera do korzystania z Usługi na Platformie. W udostępnionym mu Interfejsie Administracyjnym Partner może przeglądać i konfigurować odpowiednie informacje na temat swojej Oferty oraz udostępniania swojej Oferty. Usługodawca za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego udostępnia Partnerom dane związane z Rezerwacjami i rozliczeniami stron.

Oferta

oznacza ofertę Partnera dotyczącą elementów (np. pokoi, innych pomieszczeń danego obiektu noclegowego, ewentualnie usług powiązanych lub pakietu usług łączący elementy obiektu noclegowego i usługi powiązanych, w odniesieniu do których Usługi są wykorzystywane przez Partnera.

Usługa Podstawowa

oznacza Usługę Online.

Identyczność cen i dostępności

oznacza zasady zgodnie z punktem 37.

OWU

oznacza niniejsze ogólne warunki umowy, które w sposób ogólny regulują ogólne warunki pomiędzy Usługodawcą i wszystkimi jej partnerami. Aktualna wersja OWU jest dostępna na stronach internetowych

Informacje poufne

oznacza informacje zgodnie z punktem 70.

Inne Platformy

oznaczają wszelkie platformy internetowe inne niż Platforma, na których może pojawić się Oferta Partnera w związku z Usługą (np. reklamy Google, reklamy Facebook, interfejsy partnerów Affiliate, interfejsy stron Agregatorów, reklamy Real-time bidding).

Inne Usługi

oznaczają wszystkie inne powiązane usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Partnerów, które nie są Usługą Podstawową.

Indywidualne Warunki

oznaczają warunki (i) ustalone w Interfejsie Administracyjnym albo (ii) uzgodnione w inny sposób (np. w drodze zamówienia e-mail) dla danej Usługi Innej, które regulują konkretne elementy Umowy pomiędzy Usługodawcą a danym Partnerem (np. dane Partnera, poziomy prowizji, z jakich Innych Usług korzysta Partner, itp.).

Tytuły Uznania

oznaczają uznania przyznane przez Usługodawcę na określony czas w oparciu o kryteria ustalone przez Usługodawcę.

Użytkownik

oznacza osobę odwiedzającą Platformę, która nie jest Gościem.

Treści Użytkownika

oznaczają opisy, opinie, komentarze, recenzje zamieszczane przez Użytkowników w związku z Ofertą, usługami Partnera na Platformie lub na jakimkolwiek innym interfejsie.

Rezewacja

oznacza proces opisany w rozdziale VII, który prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Gościem.

Ekwiwalent złotówkowy

oznacza zasady zgodnie z punktem 37. b)

Usługa Zastępcza

oznacza usługę świadczoną przez Partnera na rzecz Gościa, która jest takiego samego lub wyższego standardu niż pierwotna usługa określona w Rezerwacji w przypadku, gdy Partner zgodnie z treścią niniejszego OWU nie jest w stanie zrealizować pierwotnej usługi.

Prowizja

oznacza kwotę uiszczoną przez Partnera na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Platformy Online. Aktualna wysokość Prowizji jest określona dodatkowych warunkach dotyczących kraju zgodnie z lokalizacją obiektu noclegowego.

Dodatkowe Warunki Umowy lub DWU

oznaczają warunki świadczenia przez Usługodawcę Innych Usług, które nie są usługami reklamowymi świadczonymi na podstawie Oferty Medialnej. Aktualna wersja DWU jest dostępna na stronach internetowych.

Konwersja

oznacza stosunek liczby osób odwiedzających podstronę obiektu noclegowego lub Oferty na Platformie do liczby związanych z nią Rezerwacji.

Oferty Medialne

oznaczają warunki opcji wyświetlania usług reklamowych świadczonych przez Usługodawcę, które mogą wspomóc zwiększenie ruchu gości Partnera.

Usługa Platformy Online

oznacza zapewnienie przez Partnera dostępu do Systemu, dzięki czemu Oferty obiektów noclegowych i usług powiązanych oferowanych przez Partnera są wyświetlane i dostępne na Platformie lub jej części, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy, w celu ich rezerwacji przez Użytkowników, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.

Wymogi Parytetu

oznacza zobowiązania zgodnie z punktem 37.

Partner

oznacza osobę uprawnioną do czasowego wynajmu obiektu noclegowego (obiektów noclegowych) zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami urzędowymi i rejestrami, która zawiera umowę o korzystanie z Usług w związku z obsługiwanymi przez siebie obiektami noclegowymi.

Kc.

węgierska ustawa V z 2013 roku w sprawie Kodeksu Cywilnego.

Ranking

oznacza system kryteriów, który określa lub wpływa na kolejność w jakiej oferty partnerów są uszeregowane na Platformie.

Standardowa cena katalogowa

oznacza ceny ustawione w interfejsie administracyjnym w ustawieniach danego typu pokoju.

Platforma

oznacza platformę online prowadzoną przez Usługodawcę wraz z powiązanymi z nią rozwiązaniami programowymi i bazami danych, na której i przy pomocy której Usługodawca jest uprawniony do świadczenia Usług samodzielnie lub na podstawie umów.

Własność intelektualna

oznacza treści (w tym projekt, układ, grafikę i inne elementy wizualne, materiały, oprogramowania i inne zastosowane rozwiązania, pomysły, ich realizację) wyświetlane na Platformie, z wyłączeniem (i) treści udostępnionych przez Partnera; (ii) Treści Użytkownika; i (iii) znaki towarowe i inne treści wyświetlane na Platformie i należące do osób innych niż Usługodawca.

Usługodawca

oznacza osobę prawną prowadzącą Platformę, której aktualne dane są określone w rozdziale XIX.

Umowa

oznacza całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Partnerem w zakresie Usług

Usługi

oznacza Usługi Podstawowe i Inne Usługi.

Gość

oznacza osobę, która zawiera umowę na Platformie i korzysta z usługi Partnera, jak również osobę, która faktycznie płaci za usługę Partnera.

System oparty na potwierdzeniach

oznacza system rezerwacji Usługodawcy opartej na potwierdzeniach

Zamknięte Grupy Konsumenckie

oznaczają grupę osób zdefiniowaną według określonego kryterium lub zestawu kryteriów, przy czym platforma (interfejs) zapewniająca dostęp do usługi jest chroniona hasłem, a członkostwo opiera się na dobrowolnej decyzji i aktywnym działaniu osoby przystępującej.


III. Rejestracja, zawarcie Umowy

4.Umowa pomiędzy Usługodawcą a Partnerem w związku ze świadczeniem Usług Podstawowych zostaje zawarta w drodze zarejestrowania się Partnera na interfejsie rejestracyjnym partnerów Platformy i zaakceptowania niniejszych OWU oraz DWU, których akceptacja jest obowiązkowa (jeśli dotyczy). Usługodawca może zdecydować według własnego uznania, bez obowiązku podania przyczyn, o nieprzyjęciu rejestracji danej osoby fizycznej lub prawnej, a tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy osobą rejestrującą się a Usługodawcą zgodnie z niniejszymi OWU.

5.Podczas procesu rejestracji Partner oprócz podania danych wymaganych przez Usługodawcę zobowiązany jest zarejestrować wszystkie obsługiwane przez niego obiekty noclegowe, które chce udostępnić w systemie rezerwacji online Usługodawcy.

6.Podczas rejestracji Partner podaje tajne hasło, które umożliwia mu dostęp do Interfejsu Administracyjnego.

7.Poza Usługą Platformy Online - np. wyświetlenie zwykłe Oferty - istnieje możliwość zamówienia innych powierzchni i opcji reklamowych w celu promowania Rezerwacji z wykorzystaniem opcji wskazanych w Ofercie Medialnej. W związku z tym, jeżeli w OWU, Zamówieniu lub dokumentach powiązanych jest mowa o Ofercie, pod pojęciem Oferty należy odpowiednio rozumieć również pojęcie reklamy/ogłoszenia, jeżeli Oferta jest wyświetlana na podstawie odrębnego zamówienia w ramach Oferty Medialnej. W odniesieniu do Innych Usług (reklamowych) zawartych w Ofertach Medialnych, umowa pomiędzy Partnerem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Partnera zamówienia na daną usługę reklamową od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w danej Ofercie Medialnej.

8.W odniesieniu do Innych Usług zawartych w DWU, umowa zawierana jest zgodnie z odpowiednimi Dodatkowymi Warunkami Umowy. Jeżeli DWU stwierdzają, że pod pewnymi warunkami mają one zastosowanie do Partnera, stają się one częścią Umowy z Partnerem bez konieczności podejmowania dalszych działań przez Partnera w przypadku zaistnienia takich warunków. Jeżeli DWU stwierdzają, że Partner jest zobowiązany je zaakceptować, aby były one wiążące dla niego, to staną się one częścią Umowy z Partnerem tylko wtedy, gdy Partner zaakceptuje je w Interfejsie Administracyjnym lub w inny sposób określony w danych DWU.

9.Umowa (i wszystkie jej elementy) zostaje zawarta online, Usługodawca nie przechowuje ani nie przesyła umowy w formie papierowej.

10.Partner zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w celu świadczenia Usługi musi aktywnie podejmować działania określone w OWU lub DWU. Partner zobowiązuje się do bieżącego monitorowania informacji udostępnianych przez Usługodawcę.

11.Usługodawca ma prawo do zawarcia umowy z innymi osobami prowadzącymi taką samą działalność jak Partner lub odnośnie takiej samej lub podobnej usługi jak Usługa Partnera.


IV. Interfejs Administracyjny

12.Niektóre Warunki Indywidualne Umowy z Partnerem mogą zostać ustawione lub wyświetlone w Interfejsie Administracyjnym zgodnie z odpowiednimi warunkami. Partner może wprowadzić i ustawić parametry swojej Oferty dotyczącej obiektu noclegowego Partnera i związanych z tym usług, tym samym samodzielnie wprowadza informacje, dane i zdjęcia związane z Ofertą poprzez Interfejs Administracyjny. Na zdjęciu wybranym jako zdjęcie otwierające Oferty Partner nie może umieścić napisu, danych kontaktowych, ani logo zajmującego co najmniej 15% powierzchni zdjęcia.

13.Partner nie będzie podawał z związku ze swoją Ofertą ani na Interfejsie Administracyjnym, ani w żaden inny sposób, danych, informacji i danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adresy stron internetowych, linki, kontakt w mediach społecznościowych, adres na Facebooku/Twitterze, itp.), które są publiczne dla Użytkowników i umożliwiają Użytkownikom bezpośredni kontakt z nim. Partner nie będzie w inny sposób zachęcał Gościa lub Użytkownika do bezpośredniego kontaktu z nim. Naruszenie tych postanowień stanowi poważne naruszenie umowy.

14.Partner w trakcie swoich działań na podstawie OWU, w szczególności w trakcie przesyłania danych oraz we wszystkich czynnościach, które może wykonywać w Interfejsie Administracyjnym, będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich oraz przepisów o ochronie konsumentów.

15.Wyłączną odpowiedzialnością Partnera jest zachowanie poufności tajnego hasła używanego do dostępu do Interfejsu Administracyjnego oraz podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że nie zostanie ono ujawnione nieupoważnionym osobom. Do obowiązków Partnera należy również zapewnienie, aby tajne hasło było znane i używane wyłącznie przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Partnera w związku z Umową. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia powyższych postanowień odpowiedzialność ponosi Partner.

16.Usługodawca dołoży należytej staranności, aby nieuprawnione osoby trzecie nie mogły modyfikować treści danych publicznych udostępnionych przez Partnera.


V. Usługa Platformy Online

17.Usługodawca w ramach Usługi Platformy Online umożliwia Partnerowi, aby jego Oferta zapisana za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego została udostępniona na Platformie, z możliwością wyszukiwania i rezerwacji przez Użytkowników oraz zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Gościem w drodze Rezerwacji zgodnie z rozdziałem VII. Usługodawca nie jest podmiotem umowy lub stosunku prawnego pomiędzy Gościem a Partnerem. Partner zapłaci na rzecz Usługodawcy prowizję za Usługę Platformy Online (zgodnie z rozdziałem X).

18.W odniesieniu do Usługi Platformy Online pomiędzy Partnerem a Usługodawcą powstaje stały stosunek prawny pośrednictwa w myśl §§ 6:293-6:301 Kc., na podstawie której (i) Usługodawca działając samodzielnie, zobowiązany jest do pośredniczenia w zawieraniu umów Partnera z osobami trzecimi (Użytkownikami), do zawierania ich w imieniu Partnera oraz do przyjmowania i przekazywania w charakterze pośrednika zgodnie z § 6:129 Kc. opłat umownych od Gości, (ii) a Partner jest zobowiązany do zapłaty Prowizji i opłat określonych w Umowie. Umowa nie jest umową konsumencką, ponieważ żadna ze stron nie jest konsumentem. Działalność Usługodawcy nie stanowi usługi płatniczej w myśl punktu (4) b) § 6 ustawy CCXXXVII z 2013 roku w sprawie instytucji kredytowych i przedsiębiorstwach finansowych, ponieważ Usługodawca jest niezależnym agentem handlowym działającym wyłącznie w imieniu Partnera, który jest również uprawniony do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem (Gościem).

19.Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca jest uprawniony, według własnego uznania, do określenia - pod warunkiem uprzedniego poinformowania Partnera zgodnie z obowiązującym, aktualnym systemem kryteriów - systemu kryteriów, które określa lub wpływa na kolejność przedstawienia Oferty Partnera i ofert innych Partnerów na Platformie („Ranking”). Kryteria rankingu są wieloczynnikowe, czynniki obejmują między innymi, ale nie wyłącznie: wysokość Prowizji uiszczonej (należnej) przez Partnera, stosunek liczby osób odwiedzających podstronę obiektu noclegowego wyświetlonego na Platformie do liczby Rezerwacji („Konwersja”), liczba Rezerwacji, wskaźnik anulowania Rezerwacji, ocena opinii gości, liczba i rodzaj skarg gości oraz ocena dyscypliny płatniczej Partnera. Priorytet profesjonalny powyższych kluczowych parametrów w porównaniu z innymi potencjalnymi parametrami uzasadnia ich wyróżnienie. Wyższe miejsce w Rankingu może zająć Partner z wyższą wartością w zakresie konwersji, poziomu prowizji, liczby rezerwacji, oceny gości (liczby punktów), jakości obsługi klienta i dyscypliny płatności oraz niższym wskaźnikiem anulowania rezerwacji i liczby skarg. Partner w Interfejsie Administracyjnym może ustawić rodzaj oferowanego poziomu prowizji, a w ramach tego – o ile jest to możliwe dla wybranego rodzaju – stawkę oferowanego poziomu prowizji. Partner – przy uwzględnieniu pozostałych również czynników - może zająć korzystniejsze miejsce w Rankingu zgodnie z rodzajem i stawką oferowanego poziomu prowizji, przy czym poziom prowizji jest podstawowym elementem określającym Ranking, co oznacza, że Partner zależnie od ustawień znacząco może wpłynąć na miejsce zajmowane w Rankingu, natomiast jego oferta nadal będzie wyświetlać się dla odpowiednich wyszukiwań. System kryteriów opiera się na wcześniej ustalonych kryteriach, ma jednolite zastosowanie do wszystkich Partnerów według zdefiniowanych kryteriów i działa w sposób zautomatyzowany.

20.Partner na Interfejsie Administracyjnym może monitorować aktualny poziom każdego czynnika. W związku z powyższym Partner nie może zgłaszać żadnych zastrzeżeń, roszczeń ani dochodzić jakichkolwiek roszczeń odnośnie Rankingu, wynikającej z niego kolejności oraz poszczególnych czynników, na których opiera się Ranking. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu wpływanie na ranking wyników w inny sposób, za pomocą środków sztucznych, manipulacyjnych lub poprzez obejście postanowień OWU. Naruszenie tych postanowień stanowi poważne naruszenie umowy.

21.Partner wyraźnie upoważnia Usługodawcę do wykorzystania parametrów Oferty zamieszczonej przez Partnera w Interfejsie Administracyjnym (w tym wszelkich zdjęć, ilustracji, danych i informacji, chronionych lub podlegających ochronie znaków, obrazów, zdjęć, wizerunków) w celu zwiększenia liczby rezerwacji, według własnego uznania, do opublikowania i promowania Oferty na platformach online i offline, w części, w sposób i przez okres określony przez Usługodawcę. Wszelka obecność na Innych Platformach niż Platforma podlega również regulaminom danej Platformy Innej.

22.Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany do udostępnienia Oferty w języku obcym. Jeśli Usługodawca przygotował opis obiektu noclegowego w języku obcym, daje Partnerowi możliwość wyboru w Interfejsie Administracyjnym czy w poszczególnych językach przy Ofercie ma się pojawić opis przygotowany przez Partnera czy przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do przygotowania prezentacji w języku obcym zawierającej jedynie istotne elementy Oferty. Takimi językami obcymi mogą być w szczególności: angielski, niemiecki, słowacki, polski, rumuński, chorwacki. Tłumaczenie na inne języki nie zmienia prawa właściwego dla umowy. Wyświetlenie jest niezależne od języka, w którym używany jest Interfejs Administracyjny.

23.Usługodawca jest uprawniony do organizowania „Konkursu z nagrodami” lub „Promocji” w związku z Usługą. Usługodawca i Partner mogą zawrzeć odrębną lub uzupełniającą umowę w tym zakresie.

24.Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca może według własnego uznania tworzyć Tytuły Uznania (np.: Znak Doskonałego Obiektu Noclegowego, Nagroda Obiekt Noclegowy Roku), które mogą być przyznawane Partnerom lub innym partnerom Usługodawcy zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Usługodawcę. Partner może korzystać z Tytułów Uznania w ramach czasowych określonych przez Usługodawcę. W przypadku braku wyraźnego odwołania, prawo do korzystania Tytułów Uznania wygasa automatycznie po rozwiązaniu Umowy. W takim przypadku Partner nie może dalej używać lub umieszczać Tytułu Uznania w żadnym miejscu.

25.Partner zapewni możliwość skontaktowania się z nim przez Usługodawcę pod podanymi dla Usługodawcę danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail) w celu konsultacji, kontaktu lub zapewnienia jakości. Partner zobowiązuje się do przekazania Usługodawcy odpowiednich informacji przy okazji takich zapytań. O ile OWU nie stanowi inaczej, Partner wywiąże się z obowiązku przekazania danych najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania przez Usługodawcę. Powtarzające się naruszenia powyższych zasad dotyczących kontaktów i informacji będą stanowiły poważne naruszenie umowy.

26.Usługodawca jest uprawniony do przesyłania na podany przez Partnera adres e-mail materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów lub usług własnych lub partnerów innych niż Partner (osób trzecich).

27.Partner jest zobowiązany do powiadomienia Usługodawcę o każdym problemie lub okoliczności, która z przyczyn powstałych w ramach interesu Partnera czasowo lub trwale niekorzystnie wpływa lub uniemożliwia usługę świadczoną na rzez Gościa lub współpracę, komunikację z Usługodawcą, korzystanie z Platformy lub Interfejsu Administracyjnego (np.: remont, konserwacja, awaria, niedostępność pokoju lub usług z jakiegokolwiek powodu, awaria połączenia internetowego, zmiana adresu e-mail, numeru telefonu, itp.). Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zaniechania powiadomienia.

28.Partnerowi zabrania się korzystania z jakichkolwiek systemów lub rozwiązań, które mogą zakłócać działanie Usługi, Platformy lub serwerów wykorzystywanych do obsługi Interfejsu Administracyjnego, lub które w inny sposób zagrażają funkcjonowaniu zgodnie z przeznaczeniem Platformy.

29.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub anulowania według własnego uznania dowolnej Własności Intelektualnej i/lub elementu Usługi na Platformie.

30.Utrzymywanie i obsługa niektórych części Platformy jest uznawana za usługę pośrednictwa w rozumieniu przepisów ustawy CVIII z 2001 roku w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną (np.: treść Profili tworzonych przez Użytkowników). Partner przyjmuje do wiadomości, że Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Platformy na podstawie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Partner oświadcza, że zna i przestrzega Regulamin oraz Politykę Prywatności Platformy (dostępne na stronach internetowych) oraz że będzie na bieżąco śledził zmiany tych dokumentów.

31.Partner przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik i/lub Gość może (i) zapoznać się z Ofertami, poprosić o dalsze informacje, oferty, (ii) udostępnić Oferty, informacje innym osobom na znanych portalach społecznościowych - Facebook, Twitter - lub przesłać je pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji (iii) pisać opisy, opinie, komentarze, recenzje dotyczące Oferty i/lub usługi Partnera, z których Gość skorzystał („Treści Użytkownika”) oraz (iv) dokonywać Rezerwacji w Ofercie w ramach wskazanej w Ofercie dostępności (terminów i miejsc).


VI.Oferta Partnera

32.Podczas procesu rejestracji obiektów noclegowych podając nazwę obiektu noclegowego Partner jest zobowiązany podać zarejestrowaną i znaną nazwę marki, której używa (np. Hilton Budapest), w pozostałych przypadkach należy dążyć do spełnienia podstawowych wymogów formalnych: 1. nazwa wymyślona + 2. rodzaj obiektu noclegowego + 3. miejscowość obiektu noclegowego (np: Rózsa Hotel Miskolc).

33.Przy zamieszczaniu i udostępnianiu informacji Partner jest zobowiązany do podawania rzeczywistych i zgodnych z prawdą danych. Partner oświadcza, że wszelkie dane, informacje, teksty, obrazy, wideo lub inna własność intelektualna oraz wszelkie ich części, które on sam lub jego partner może w inny sposób udostępnić lub zamieścić na Interfejsie Administracyjnym lub w związku z Usługą są poprawne, dokładne, kompletne, zgodne z prawdą oraz że jest on upoważniony do ich udostępniania. Partner zobowiązuje się do zamieszczenia wszystkich danych i informacji, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawne lub urzędowe lub które w inny sposób są istotne dla Użytkowników lub Usługodawcy w związku z usługą. Partner zobowiązany jest do podawania cen brutto (netto + VAT). Tak długo, jak Partner nie ustali innych cen na Interfejsie Administracyjnym, Usługodawca jest uprawniony do załadowania na Interfejs Administracyjny standardowych cen katalogowych Partnera. Tak długo, jak Partner nie zmieni cen wprowadzonych na Interfejs Administracyjnym, Użytkownicy będą mogli zarezerwować Ofertę Partnera po powyższych standardowych cenach katalogowych przez okres 365 dni przed dniem następującym po dniu otwarcia Oferty przez Użytkownika.

34.Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorygowania wszelkich błędnych lub niedokładnych danych podanych przez Partnera (również w Interfejsie Administracyjnym). Jeżeli informacje podawane przez Partnera są systematycznie nieprawdziwe lub nieścisłe, stanowi to poważne naruszenie umowy i jest podstawą do jej rozwiązania. Partner oświadcza i gwarantuje, że wyświetlania zamówione w ramach Oferty Medialnej nie są objęte żadnym zakazem lub ograniczeniem reklamowym, w szczególności nie naruszają przepisów ustawy XLVIII z 2008 w sprawie podstawowych warunków i niektórych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustawy XLVII z 2008 roku w sprawie zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów. Usługodawca nie zobowiązuje się do modyfikacji Ofert w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa. Usługodawca może pominąć lub edytować dane, które naruszają postanowienia Umowy.

35.Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyświetlenie Oferty lub za brak możliwości wyświetlenia Oferty, jeżeli Partner udostępni lub dostarczy niekompletne lub nieprawidłowe dane lub informacje związane z Ofertą lub jeżeli wyświetlenie naruszy postanowienia OWU.

36.Partner zobowiązuje się do korzystania z Interfejsu Administracyjnego w celu aktualizowania i uaktualniania informacji i danych dotyczących jego Oferty, w tym danych o dostępnych i zarezerwowanych miejscach.

37.W celu uniknięcia sytuacji, w której Partner korzysta z usług Usługodawcy jako platformy reklamowej, której celem jest kierowanie Użytkowników na własną stronę internetową Partnera, a tym samym nieodpłatne korzystanie z usług marketingowych świadczonych przez Usługodawcę, Partner zobowiązuje się do zapewnienia tego, że warunki Oferty nie są mniej korzystne niż warunki opublikowane na własnej stronie internetowej („Wymóg Parytetu”). Jakiekolwiek naruszenie poniższych Wymogów Parytetu będzie uważane za poważne naruszenie umowy, a Partner będzie zobowiązany do natychmiastowego naprawienia takiego naruszenia po otrzymaniu powiadomienia:

  1. Partner nie może w swojej Ofercie za swój obiekt noclegowy, pokoje i usługi o tym samych parametrach i cechach (np. poziom komfortu, rodzaj pokoju, liczba łóżek, wyżywienie i usługi, warunki użytkowania, warunki anulacji i zmiany, sezonowość, termin użytkowania, warunki specjalne) ustalić niższej ceny lub niższej dostępności niż cena i dostępność, którą oferuje i udostępnia na własnej stronie internetowej („Identyczność cen i dostępności”). Zabronione jest zachowanie mające na celu obejście powyższego postanowienia (np.: jeśli Partner podaje w swojej Ofercie i na swojej stronie internetowej częściowo różne informacje, cechy lub elementy usługi w odniesieniu do pakietu obiektu noclegowego, pokoju lub usługi w celu formalnego obejścia zobowiązania do zapewnienia Identyczności cen i dostępności). Za własną stronę internetową Partnera uważa się również stronę internetową Partnera, jeżeli Partner powierza jej obsługę innej osobie, ale strona ta jest prowadzona w interesie Partnera.
  2. Jeżeli Partner w swoich ofertach nie podaje cen w polskich złotych, ale podaje je również w ekwiwalentach polskich złotych, to w celu zachowania Identyczności  cen i dostępności oblicza ekwiwalent polskich złotych zgodnie z kursem średnim Węgierskiego Banku Narodowego z dnia poprzedniego („Ekwiwalent złotówkowy”).

38. Partner nie podlega wymogowi Identyczności cen i dostępności, gdy oferuje swoje ceny Zamkniętym Grupom Konsumentów, pod warunkiem, że (i) ceny nie są szeroko lub w pełni ujawniane ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni oraz (ii) ceny oferowane w ramach danej grupy są podawane osobom, które już co najmniej raz skorzystały z usług Partnera jako członkowie Zamkniętych Grup Konsumenckich.

39. Jeżeli Usługodawca posiada własną Zamkniętą Grupę Konsumentów, w sposób odpowiedni powiadomi o tym Partnera. Usługodawca jest uprawniony do udzielania rabatów własnej Zamkniętej Grupie Konsumentów w wysokości nieprzekraczającej Prowizję, ale zawsze na własny koszt.


VII. Rezerwacja

Do warunków określonych w niniejszym punkcie mogą odnosić się dodatkowe warunki znajdujące się w załączniku.

40. Partner podczas rejestracji oraz po rejestracji w Interfejsie Administracyjnym może zdecydować się na korzystanie z systemu rezerwacji w czasie rzeczywistym (dalej: „System w czasie rzeczywistym”) czy z systemu rezerwacji opartej na potwierdzeniach (dalej: „System oparty na potwierdzeniach”).

W przypadku Systemu w czasie rzeczywistym w odniesieniu do Ofert zamieszczanych przez Partnera w dowolnym czasie, Użytkownicy mogą dokonać natychmiastowej Rezerwacji za pośrednictwem Platformy, na wolne terminy ustalone i aktualizowane przez Partnera, po cenach i na warunkach wskazanych w Ofercie Partnera. Partner jest odpowiedzialny za aktualizację danych wyświetlanych na Platformie.

41. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika zostanie automatycznie przyjęta w formie wiadomości zwrotnej  o udanej rezerwacji i wiadomość zwrotna spowoduje zawarcie umowy pomiędzy Gościem a Partnerem w cenach i na warunkach podanych w danej Ofercie w systemie rezerwacji w czasie rzeczywistym zarządzanym przez Partnera, do maksymalnej dostępności określonej przez Partnera. W przypadku podania nieprawidłowych informacji Rezerwacja nie może zostać odrzucona.

42. W przypadku Systemu opartego na potwierdzeniach, po wysłaniu zapytania o rezerwację przez Użytkownika Usługodawca na zlecenie Partnera wysyła do Użytkownika automatyczną wiadomość e-mail o temacie „wstępna rezerwacja”, która nie jest potwierdzeniem rezerwacji. Partner ma maksymalnie 24 godziny od rozpoczęcia rezerwacji na przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej żądania rezerwacji, w przypadku braku informacji zwrotnej, prośba o rezerwację może zostać odrzucona przez Usługodawcę w drodze automatycznego lub ręcznego przetwarzania. Jeżeli Partner zaakceptuje rezerwację dokonaną przez Użytkownika (bezpośrednio za pośrednictwem interfejsu administracyjnego lub pośrednio przez Usługodawcę), po akceptacji Usługodawca wyśle do Użytkownika automatyczną wiadomość e-mail, która stanowi zawarcie Rezerwacji i umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Wstępną rezerwację Użytkownika należy uznać za wycofaną lub zmodyfikowaną (tj. nowe zapytanie o rezerwację) jeżeli złożone w tym zakresie oświadczenie Użytkownika zostanie dostarczone Partnerowi lub Usługodawcy przed wysłaniem przez Usługodawcę automatycznej wiadomości e-mail o zaakceptowaniu rezerwacji. Jeżeli Partner odrzuci rezerwację dokonaną przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zaproponować Użytkownikowi inne obiekty noclegowe.

43. Jeżeli Partner zamiast potwierdzenia rezerwacji zaoferuje Użytkownikowi ofertę inną niż rezerwacja, będzie to traktowane jako odrzucenie oryginalnej rezerwacji dokonanej przez Użytkownika i rozpoczęcie nowego procesu rezerwacji. Jeżeli oferta (dotycząca nowej rezerwacji) zostanie przyjęta przez Użytkownika, Rezerwacja pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem zostanie zawarta, a Usługodawca będzie uprawniony do otrzymania Prowizji związanej z treścią oferty.

44. Usługodawca nie przyjmuje żadnych zobowiązań odnośnie rezultatów Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za inicjację lub liczbę Rezerwacji dokonanych przez Użytkowników. W związku z nieosiągnięciem takiego rezultatu Partner nie ma prawa wysuwać wobec Usługodawcy żadnych roszczeń, w tym między innymi roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

45. Jeżeli Oferta została opublikowana z nieprawidłową ceną, z błędem numerycznym w sposób jednoznaczny również dla Użytkownika i Rezerwacja została dokonana w tej nieprawidłowej cenie, Partner - za zgodą Usługodawcy - jest uprawniony do odrzucenia powstałej w ten sposób Rezerwacji. Usługodawca również jest uprawniony do anulowania takiej Rezerwacji z nieprawidłową ceną. Strona inicjująca anulowanie Rezerwacji jest zobowiązana do powiadomienia Użytkownika oraz drugą stronę (Usługodawcę lub Partnera) o fakcie i przyczynie anulowania. Wszelki zaliczki lub inne opłaty wpłacone w trakcie Rezerwacji zostaną zwrócone Gościowi.


VIII. Dokonywanie rezerwacji

46. W przypadku gdy po dokonaniu Rezerwacji (wysłaniu wiadomości zwrotnej do Gościa) zostanie nawiązany kontakt poza Platformą, który w istotny sposób modyfikuje warunki pierwotnej Rezerwacji, Partner zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o treści takiej modyfikacji. Warunki te mogą obejmować w szczególności zmianę terminu lub czasu trwania, inną liczbę Gości, zmianę pakietu, itp. Naruszenie tych postanowień stanowi poważne naruszenie umowy.

47. Partner zobowiązany jest natychmiast powiadomić Usługodawcę, jeśli nie jest w stanie wypełnić swojego pierwotnego zobowiązania umownego wobec Gościa. W takim przypadku Partner jako świadczenie zastępcze zapewni Gościowi obiekt noclegowy o takim samym lub wyższym standardzie bez dodatkowej opłaty dla Gościa („Usługa Zastępcza”). Usługa Zastępcza powinna posiadać podstawowe cechy usługi pierwotnej (liczba, poziom komfortu, lokalizacja obiektu noclegowego, odległość geograficzna, położenie w obrębie miejscowości, obszary do własnego wykorzystania). Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z korzystanie z Usługi Zastępczej ponosi Partner (np.: różnica w cenie pomiędzy pierwotnym a alternatywnym miejscem noclegowym, zwrot dodatkowych kosztów podróży Gościa, którego dotyczy rezerwacja lub podróż do alternatywnego miejsca noclegowego, itp.).

48.Jeśli usługa świadczona przez Partnera nie odpowiada usłudze przewidzianej w Ofercie, Rezerwacji lub zmienionej umowie uzgodnionej z Gościem, lub jeżeli Partner nie jest w stanie wykonać Usługi Zastępczej lub Gość jej nie akceptuje, Partner zobowiązany jest zapewnić dla Gościa odszkodowanie lub zrekompensować Gościowi wszelkie negatywne konsekwencje, szkody, i koszty poniesione przez niego w związku z powyższymi okolicznościami. Wszelkie odszkodowania i rekompensaty należne Gościowi są wypłacane w chwili zaistnienia zdarzenia. W przypadkach objętych niniejszym rozdziałem Partner zobowiązany jest do powiadomienia i poinformowania Usługodawcę. Partner jest zobowiązany do zwolnienia Usługodawcę z wszelkich roszczeń, kosztów i szkód powstałych wobec Szallas Group Zrt. w związku z powyższymi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie również w przypadku, gdy Partner prowadzi system w czasie rzeczywistym i nie wywiąże się lub nie wywiąże się w pełni ze swojego zobowiązania do aktualizacji tego systemu. Naruszenie postanowień niniejszego rozdziału stanowi poważne naruszenie umowy.

Partner wyraża zgodę na to, że w przypadku, gdy Partner nie wypłaci Gościowi pełnego odszkodowania lub rekompensaty w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, Usługodawca (według własnego uznania) może wypłacić w imieniu Partnera odszkodowanie należne Gościowi i wystawić Partnerowi fakturę za kwotę odszkodowania.

49. Jeżeli zgodnie z informacją podaną przez Gościa Partner nie jest dostępny pod danymi kontaktowymi, a Usługodawca w ciągu 7 dni również nie może skontaktować się z nim pisemnie lub telefonicznie, Gość ma prawo odstąpić od Rezerwacji bez zobowiązania do zapłaty kary umownej.

50. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gościa Partnerowi lub innym osobom trzecim, w szczególności za nieskorzystanie z obiektu noclegowego lub naruszenie warunków korzystania z obiektu noclegowego.

51.Jeżeli Gość wpłacił zaliczkę dotyczącą Rezerwacji bezpośrednio Partnerowi, a zaliczkę lub jego część należy zwrócić Gościowi z powodu niepowodzenia Rezerwacji z jakiejkolwiek przyczyny, Partner zwróci ją bezpośrednio Gościowi niezwłocznie po niepowodzeniu Rezerwacji, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia tego niepowodzenia. Kwota podlegająca zwrotowi nie zostanie pomniejszona o żadne koszty bankowe ani inne koszty transakcji poniesione przez Partnera w związku z dokonywaniem wpłaty.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszych OWU anulowanie potwierdzonej rezerwacji możliwe jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w rozdziale „Anulowanie potwierdzonych rezerwacji” Warunków Korzystania z Serwisu, zgodnie z warunkami tam zapisanymi.


IX. Relacje Usługodawcy z Użytkownikami i Gośćmi

52. Usługodawca prowadzi telefoniczną obsługę klienta dla Użytkowników i Gości w związku z Usługą. Prowadzenie obsługi klienta przez Usługodawcę nie zwalnia Partnera z wykonania zobowiązań wobec Gości.

53. Usługodawca ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem lub Gościem w związku z innymi zapytaniami o oferty, na które Partner jeszcze nie odpowiedział, związanymi z funkcjonowaniem Platformy, w drodze telefonicznie, SMS-em lub za pośrednictwem innych możliwości zapisanych w systemie.

54. Usługodawca jest uprawniony do kontaktowania się z Gośćmi w celu:

a. poinformowania o powstaniu umowy pomiędzy Gościem a Partnerem oraz o wynikających z tej umowy obowiązkach;

b. poinformowania na temat korzystania z usług dotyczących obiektów noclegowych;

c. uzgodnienia danych dotyczących jego Rezerwacji i usług, z których korzysta.

55. Po pomyślnym odbyciu podróży z Rezerwacji, Usługodawca wyśle do Gościa e-mail z prośbą o wypełnienie Formularza Oceny wypełnionej przez Gościa, po którym może nastąpić jeden lub więcej e-maili przypominających (pierwszego dnia po podróży, w przypadku niewypełnienia ósmego dnia, następnie w przypadku niewypełnienia dwudziestego ósmego dnia), wypełnienie Formularza Oceny przez Gościa jest opcjonalne. Partner przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ma prawo do opublikowania opinii Gościa uzyskanego poprzez wypełnienie przez Gościa, po skorzystaniu z obiektu noclegowego, ankiety online stanowiącej część Platformy. Opinie są zawsze Treściami Użytkownika, na do których Partner ma prawo ustosunkować się w publicznym komentarzu na stronie internetowej Usługodawcy, przy czym Partner nie może w inny sposób odpowiedzieć na opinie Gości, ani bezpośrednio kontaktować się z Gośćmi w związku z tymi opiniami. Jeśli Gość zamieścił opinię anonimowo, Partner nie jest uprawniony do wysuwania wniosków o tożsamości Gościa i napisania imiennego komentarza lub innego odniesienia dotyczącego tożsamości Gościa. Gość zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zasad dotyczących Treści Użytkownika, które określone są w Regulaminie dotyczącym Treści, będącej częścią Regulaminu Korzystania.  Usługodawca sprawdza Treści Użytkownika wyłącznie wtedy, gdy zostanie powiadomiony o treściach budzących zastrzeżenia. Partner przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może usunąć Treści Użytkownika wyłącznie w przypadku naruszenia prawa, decyzji sądu lub organu władzy, Regulaminu korzystania, albo w przypadku wyraźnej zgody Użytkownika lub Gościa, który wygenerował Treści Użytkownika.

56.  Usługodawca nie ma obowiązku, ale ma prawo do skontaktowania się z Partnerem w związku z reklamacjami zgłoszonymi przez Gościa oraz do rozpatrzenia wniosku Gościa.


X. Prowizja

57. Z tytułu korzystania z Usługi Platformy Online Partner zapłaci Usługodawcy prowizję za faktyczne zobowiązanie zapłaty wobec Partnera, zgodnie z poniższymi zasadami.

58. Usługodawca jest uprawniony do otrzymania prowizji, jeżeli:

a.  Rezerwacja została dokonana; lub

b.  Partner nie powiadomi w odpowiednim terminie Usługodawcę o anulowaniu lub zmodyfikowaniu Rezerwacji przez Gościa (punkt 61);

c.  Partner omyłkowo lub przez zaniedbanie nie dostarczy rzeczywistych i prawdziwych informacji poprzez Interfejs Administracyjny;

d.  Gość rzeczywiście skorzystał z usługi, ale Partner omyłkowo lub z innego powodu ustawił przeciwnie w Interfejsie Administracyjnym;

e.  W wyniku anulowania Rezerwacji w inny sposób powstało zobowiązanie płatnicze Gościa wobec Partnera wynikające z umowy pomiędzy Gościem a Partnerem;

f.  Umowa pomiędzy Partnerem a Gościem zostaje zmieniona poprzez pominięcie systemu Usługodawcy.

59.  Prowizja netto jest obliczana na podstawie:

a.  w przypadku punktów 58.a)-d) łączna opłata brutto za Rezerwacje; i

b.  w przypadku punktów 58.e)-f) rzeczywiste zobowiązanie płatnicze Gościa wobec Partnera (np.: kara umowna, opłata za anulowanie rezerwacji lub wartość faktycznie wykorzystanych usług).

60. Wysokość Prowizji jest ustalana na podstawie lokalizacji i kategorii miejsca noclegowego, wysokość Prowizji będzie udostępniona w warunkach dodatkowych dotyczących kraju zgodnie z lokalizacją obiektu noclegowego. Wysokość Prowizji jest akceptowana przez Partnera podczas procesu rejestracji, o czym Usługodawca informuje także w wiadomości e-mail potwierdzającym rejestrację, a także jest dostępna w Interfejsie Administracyjnym. Wysokość Prowizji może zostać skorygowana przez Partnera według własnego uznania - w górę w stosunku do podstawowego poziomu oczekiwanego - w celu poprawy pozycji Oferty w rankingu. Jednostronna modyfikacja Prowizji przez Usługodawcę podlega zasadom modyfikacji określonym w rozdziale XVI OWU.

61. Jeżeli Gość przed planowanym zajęciem (wykorzystaniem) obiektu noclegowego anuluje Rezerwację z zachowaniem warunków anulowania podanych przez Partnera i nie powstanie zobowiązanie płatnicze wobec Partnera, dana Rezerwacja zostanie anulowana, a Usługodawca nie otrzyma prowizji. Jeśli anulowanie (i) lub modyfikacja (ii) Rezerwacji przez Gościa nastąpiło nie za pośrednictwem działu obsługi klienta Usługodawcy lub dedykowanego interfejsu online, lub Gość nie dojechał z rezerwacji (no-show) (iii) Partner jest zobowiązany do powiadomienia Usługodawcy o anulowaniu, modyfikacji przez Gościa lub o nie dojeździe Gościa do 3 dnia następującego po ostatnim dniu okresu wyjazdu zgodnie z pierwotną Rezerwacją , co Usługodawca ma prawo sprawdzić kontaktując się z Partnerem lub Gościem („Uzgodnienie prowizji”)Uzgodnienie prowizji odbywa się za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego (/ Fakturowanie / Uzgodnienie Szallas.hu), Usługodawca zmodyfikuje lub anuluje Prowizję na podstawie modyfikacji lub anulacji, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej podczas Uzgodnienia prowizji nie dojdzie do wniosku sprzecznego z wypowiedzią Partnera. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na Uzgodnienie prowizji Usługodawcy przysługuje Prowizja zgodnie z pierwotną Rezerwacją, akceptacja opóźnionej inicjatywy skierowanej na Uzgodnienie prowizji (tj. późniejsze Uzgodnienie prowizji) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i jest uzależnione od niezależnej decyzji Usługodawcy.

62.  W przypadku, jeśli Gość rzeczywiście skorzystał z usługi, ale Partner omyłkowo lub z innego powodu ustawił przeciwnie w Interfejsie Administracyjnym, Usługodawca może dochodzić swoich praw wynikających z OWU i jest uprawniona do otrzymania Prowizji. Partner może udowodnić prawidłowość swojego ustawienia poprzez wysłanie do Usługodawcy oświadczenia Gościa o anulowaniu rezerwacji.


XI. Warunki Płatności

Do warunków określonych w niniejszym punkcie mogą odnosić się dodatkowe warunki znajdujące się w załączniku.

63. Usługodawca przesyła Partnerowi fakturę z tytułu Prowizji i innych opłat w okresach miesięcznych (po ostatnim Uzgodnieniu prowizji za dany miesiąc) lub w odstępach czasu określonych w DWU, Ofercie Medialnej lub innym porozumieniu między Stronami, za Rezerwacje zrealizowane i Rezerwacje anulowane z obowiązkiem zapłaty lub usług wykorzystany w inny sposób. Sposób fakturowania: faktura elektroniczna. Partner przyjmuje faktury w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. W przypadku, jeżeli Partner pisemnie poinformuje Usługodawcę o tym, że nie życzy faktury elektronicznej, Usługodawca wystawi fakturę w formie papierowej.

64. Płatność za faktury dokonywana jest przelewem lub kartą kredytową. Płatność przelewem dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany w rozdziale XIX niniejszych OWU. Możliwość płatności kartą kredytową Usługodawca zapewnia na Interfejsie Administracyjnym za pośrednictwem dostawcy usług bankowych. Płatność gotówką jest możliwa w siedzibie firmy Usługodawcy (3525 Miskolc, Régiposta utca 9.) w uprzednio uzgodnionym terminie. Strony odpowiednio stosują przepisy prawne dotyczące rozliczeń na czas określony, takie jak akapit 58. (1) ustawy o podatku od towarów i usług.

65. Partner jest zobowiązany do zapłaty Prowizji i innych opłat na rzecz Usługodawcy w terminie wskazanym na danej fakturze. Prowizja i inne opłaty uważa się za zapłacone w dniu zaksięgowania kwoty na rachunku.

66. W celu sporządzenia i weryfikacji rzetelnych rozliczeń Partner zobowiązuje się umożliwić Usługodawcy wgląd do swoich rejestrów w niezbędnym zakresie lub udzielić wiarygodnych informacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do należnej Usługodawcy Prowizji, opłat i ich wysokości.

67. W przypadku naruszenia zobowiązań płatniczych wobec Usługodawcy stosuje się postanowienia rozdziału XV.

68. Partner może złożyć pisemną reklamację dotyczącą faktur w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Parter musi jasno uzasadnić roszczenie dotyczące faktury i załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające reklamację. Usługodawca w ciągu pięciu dni roboczych rozpatrzy i podejmie decyzję o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Usługodawcę, Partner może zwrócić się do sądu zgodnie z niniejszymi OWU.


XII. Ochrona danych, poufność i ochrona prywatności

69. Z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w niniejszym OWU, a także z wyłączeniem danych udostępnionych Gościom lub Użytkownikom, Usługodawca i Partner są zobowiązane do zachowania poufności (i) warunków Umowy pomiędzy nimi, (ii) faktów, informacji i danych dotyczących działalności drugiej strony i partnerów umownych ujawnionych im w trakcie wykonywania Umowy oraz (iii) wszelkich innych informacji, co do których strona postępująca w sposób rozsądny mogłaby zasadnie oczekiwać, że inna strona będzie je traktować w sposób poufny („Informacje Poufne”). Strona nie będzie wykorzystywać ani ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych dotyczących drugiej strony w celach innych niż wykonywanie obowiązków i korzystanie z praw wynikających z Umowy (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub przepisy albo za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony), będzie je traktować jako tajemnicę handlową i podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony. Postanowienia te mają zastosowanie również do osób pozostających w stosunku pracy lub innym stosunku ze stronami.

70. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie 2016/679/WE; „GDPR”) oraz ustawą CXII z 2011 roku w sprawie prawa do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji („Infotv.”) Usługodawca i Partner są uważani za niezależnych administratorów danych, a zapewnienie Gościom odpowiednich informacji o ochronie danych jest niezależną odpowiedzialnością i obowiązkiem Usługodawcy i Partnera. Dane osobowe Gości będą przekazywane przez Usługodawcę Partnerowi na podstawie zgody Gości, wyłącznie w celu wykonania Umowy, a Partner nie może przekazywać tych danych osobom trzecim i wykorzystywać ich w innych celach (np. w celu reklamy, bezpośredniego kontaktu z Gośćmi). Usługodawca i Partner zgodnie ustalają, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem przetwarzania danych przez Partnera po przekazaniu danych Partnerowi, a Partner zobowiązuje się i gwarantuje, że będzie przetwarzał dane Gościa, w tym dane samodzielnie zgromadzone przez Partnera, w ramach przepisów prawnych, w określonym celu oraz przez dozwolony i niezbędny okres czasu. Usługodawca nie udziela Gościom żadnych informacji dotyczących zarządzania danymi przez Partnera, do tego zobowiązany jest jedynie Partner. Partner ponosi odpowiedzialność i zwalnia Usługodawcę w zakresie wszelkich roszczeń i szkód wynikających z naruszenia przez Partnera niniejszych postanowień o ochronie danych.

71. W celu zawarcia i przestrzegania OWU przez strony oraz skorzystania z Usługi przez Partnera konieczne jest, aby określone dane osób fizycznych działających w imieniu Partnera, niezbędne do utrzymywania kontaktów i świadczenia Usługi (np.: kadra kierownicza, pracownicy upoważnieni do składania zamówień/podpisywania, osoby odpowiedzialne za kontakty w zakresie fakturowania i spraw finansowych, pracownicy/agenci obsługujący gości lub rezerwacje, itp.) były przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych.  Partner przekazuje dane i ma prawo do ich modyfikacji lub usunięcia. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że podczas korzystania z Usług dane są przekazywane zgodnie z prawem i na podstawie właściwego poinformowania osób prywatnych, których dotyczą. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia tego. Partner ponosi odpowiedzialność i zwalnia Usługodawcę w zakresie wszelkich roszczeń i szkód wynikających z naruszenia przez Partnera powyższych postanowień.

72. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja praw i obowiązków wynikających z Umowy pomiędzy Usługodawcą a Partnerem, co leży w prawnie uzasadnionym interesie obu stron. Zarządzanie danymi oznacza wyżej opisane, bezpośrednio związane ze świadczeniem Usługi wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osób do kontaktów biznesowych. Partner może zainicjować uzgodnienia z Usługodawcą odnośnie swoich roszczeń w zakresie zarządzania danymi pod adresem e-mail hotel@szallas.hu.

73. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a. podana podczas rejestracji nazwa użytkownika, hasło, numer telefonu i adres e-mail, które mogą być udostępnione Gościom; imię i nazwisko, dział, adres e-mail, numer telefonu osób do kontaktów, dane dotyczące obiektu noclegowego (nazwa, typ, kategoria, adres), dane rozliczeniowe;

b.w przypadku Partnera będącego osobą prywatną: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, imię i nazwisko matki, adres rozliczeniowy i korespondencyjny, NIP, adres e-mail do faktury;

c. w przypadku Partnera będącego jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą prywatną posiadającą NIP, organizacją non-profit lub spółką: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, numer rejestracyjny spółki, adres rozliczeniowy i korespondencyjny, adres e-mail do faktury, numer rachunku bankowego;

d. dane wygenerowane przez daną osobę prywatną podczas korzystania z Usługi (np. pliki logów, treść wiadomości).

74. Okres przetwarzania danych kończy się po upływie 8 lat od zakończenia stosunku biznesowego z Partnerem, z wyjątkiem danych związanych z przepisami podatkowymi oraz danych wymaganych przez ustawę o rachunkowości do celów księgowych, które to dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków księgowych przez okres 8 lat zgodnie z § 169 ustawy C z 2000 roku oraz przez okres przedawnienia określony w ustawie XCII z 2003 roku w sprawie zasad opodatkowania. Dane osobowe są przechowywane w systemie elektronicznym Usługodawcy, dane są przechowywane na serwerach dostarczonych przez Zero Time Service Kft. (siedziba: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4., NIP: 23386031-2-13, numer rejestracji firmy: 13-09-147733) oraz Google Ireland Limited (siedziba: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin) (Podmioty przetwarzający dane). Serwery są wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę. Usługodawca usunie wszystkie przychodzące wiadomości, w tym nazwę i adres e-mail nadawcy oraz wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie dostarczone przez nadawcę po maksymalnie pięciu latach od danej sprawy.


XIII. Prawa autorskie

75. Wszelkie treści (w tym projekt, układ, grafikę i inne elementy wizualne, materiały, oprogramowania i inne zastosowane rozwiązania, pomysły, ich realizacje) wyświetlane na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy („Własność intelektualna”), z wyłączeniem (i) treści udostępnionych przez Partnera; (ii) Treści Użytkownika; i (iii) znaki towarowe i inne treści wyświetlane na Platformie i należące do osób innych niż Usługodawca.

76. Oprócz związanego z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem Usługi wyświetlania, tymczasowego powielania i kopiowania na własny użytek, Własność Intelektualna Usługodawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy nie może być używana lub wykorzystana w jakiejkolwiek innej formie, wszelkie takie działania mogą prowadzić do wszczęcia postępowania cywilnego i karnego.

77. Partner oświadcza i gwarantuje, że tekst, zdjęcia, filmy, grafiki i inna własność intelektualna zamieszczane przez Partnera lub w imieniu Partnera są własnością intelektualną Partnera albo że Partner ma prawo do ich wykorzystania w związku z Usługą oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. W odniesieniu do tych własności intelektualnych Partner udziela Usługodawcy pełnego prawa do korzystania z nich w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. Partner ponosi odpowiedzialność i zwalnia Usługodawcę w zakresie wszelkich roszczeń i szkód wynikających z naruszenia przez Partnera powyższych postanowień lub z faktu, że okażą się one nieprawdziwe.

78. W przypadku jakichkolwiek informacji zwrotnych, komentarzy lub wniosków związanych z Usługą, wysłaną, przekazaną lub w inny sposób udostępnioną przez Partnera dla Usługodawcy, nie stanowiących Informacji Poufnych, Partner akceptuje i zgadza się bez odwołania, że Usługodawca może bezpłatnie, bezwarunkowo i w dowolnej formie wykorzystać takie informacje zwrotne, komentarze lub wnioski w celu modyfikacji lub ulepszenia Usługi.


XIV. Dodatkowe gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności

79. Partner gwarantuje i oświadcza, że jest legalnie zarejestrowanym i legalnie działającym przedsiębiorstwem oraz że prowadzi swoją działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów, licencji i zezwoleń oraz po złożeniu niezbędnych oświadczeń oraz że sprzedaż jego usługi i zawarcie Umowy nie jest sprzeczne z jakimikolwiek zobowiązaniami wobec innych osób, jakimkolwiek prawem i/lub jakimikolwiek wymaganiami właściwych władz.

80. Usługodawca gwarantuje, że jest legalnie zarejestrowaną i legalnie działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółką gospodarczą oraz że jest uprawniona do wykonywania działań w ramach niniejszych OWU.

81. Usługodawca świadczy Usługę w określonym stanie („AS IS”), Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, niezawodność, bezbłędność działania, kompleksowość lub przydatność do określonego celu Usługi, w tym oprogramowania wykorzystanego do działania Usługi oraz wszelkich treści dostępnych w ramach Usługi. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i ich konsekwencje wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie techniczne lub przerwy w działaniu sieci internetowej, przestoje techniczne lub przerwy wszelkiego rodzaju, destrukcyjne aplikacje lub programy zainstalowane przez inne osoby (na przykład: wirusy, robaki, makra lub działania hakerów).

82. Zgodnie z powyższym Usługodawca wykorzysta wszelkie dostępne technologie i środki w celu zagwarantowania ciągłości świadczonej przez siebie Usługi, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieuniknione zdarzenie zewnętrzne poza zakresem jego zainteresowań i działalności, które utrudnia wykonanie prac wymaganych do realizacji lub dostępność urządzeń technicznych (np.: strajk, powódź, trzęsienie ziemi, ulewa, awaria zasilania, awaria Internetu, awaria transmisji danych, zakłócenia w zapewnieniu transmisji danych, itp.).

83. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Partnera w związku z Usługą w żadnym wypadku i z żadnego tytułu nie przekroczy łącznej kwoty Prowizji zapłaconych przez Partnera w okresie 12 miesięcy poprzedzających roszczenie.


XV. Naruszenie Umowy

84. Partner zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za Usługi w terminie płatności wskazanym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku opóźnień w płatnościach Usługodawca nalicza odsetki za zwłokę (i) w przypadku osób prywatnych zgodnie z § 6:48 Kc. (ii) w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i osób prawnych zgodnie z akapitem (1) 6:155 Kc.

85. Jeżeli Partner zalega z płatnością z terminem płatności wskazanym na fakturze o 4 dni Usługodawca będzie uprawniony do:

a. oprócz wstrzymania wyświetlania Oferty Partnera również zawieszenia możliwości dokonywania Rezerwacji Oferty, w taki sposób, że podstrona w Ofertami Partnera w dalszym ciągu będzie dostępna, ale Usługodawca ma prawo do wyświetlania odpowiednich, alternatywnych ofert od innych partnerów;

b. wstrzymania wyświetlania wszystkich Ofert Partnera na Platformie i/lub Innych Platformach.

86. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 30 dni Usługodawca ma prawo dochodzić swoich roszczeń za pomocą wszelkich środków prawnych lub zlecić dochodzenie roszczeń innym podmiotom. Usługodawca informuje swoich Partnerów, że w przypadku przekazania wierzytelności, windykację wierzytelność przekaże spółce Intrum Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (z siedzibą: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.; Regon: 01-10-044857) wraz z wszelkimi danymi niezbędnymi do zidentyfikowania Partnera i wierzytelności (niezależnie od tego, czy są to dane osobowe). Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Partnera kosztami związanymi z dochodzeniem roszczeń. W przypadku opóźnienia Partnera Usługodawca może zażądać kwoty 40 EUR tytułem pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem jego roszczeń, ustalonych na podstawie oficjalnego kursu wymiany walut Banku Centralnego Węgier w dniu rozpoczęcia opóźnienia w płatnościach (koszt ryczałtowy windykacji). Usługodawca jest również uprawniony do zwrotu kosztów dochodzenia roszczenia, jeżeli przekraczają one uiszczoną opłatę z tytułu kosztów. Koszty takie mogą obejmować w szczególności koszty postępowania, publikacji, opłat notarialnych, opłat adwokackich, opłat egzekucyjnych, itp.

87. Za zniesienie ograniczeń wyświetlania z powodu niedotrzymania terminu płatności wskazanego na fakturze Usługodawca może naliczyć opłatę, której wysokość wynosi (i) 1500 HUF + VAT przed przekazaniem do windykacji oraz (ii) 15.000 HUF + VAT po przekazaniu do windykacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zniesienia ograniczeń wyświetlania lub wniosku o ponowną rejestrację Partnera do czasu całkowitego wywiązania się z zobowiązań płatniczych, dopóki Partner ma dług wobec Usługodawcy. Usługodawca ma również prawo według własnego uznania uzależnić ponowną rejestrację takich Partnerów od zawarcia odrębnej umowy regulującej wypełnianie zobowiązań płatniczych.

88. W przypadku opóźnienia Partnera w płatnościach, w przypadku akceptacji i spełnienia specyficznych warunków określonych przez Usługodawcę, Partner może zwrócić się do Usługodawcy o odroczenie płatności, za opłatą w wysokości 4500 HUF + VAT za każdy przypadek. Opłata ta jest należna na koniec okresu odroczonej płatności i będzie płatna na podstawie odpowiedniej faktury. Jeżeli Usługodawca udzieli zgody na odroczenie płatności, czyni to w każdym przypadku bez uszczerbku dla swoich praw.

89. W przypadku wielokrotnego i poważnego naruszenia Umowy przez Partnera, w tym któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU, albo nieusunięcia naruszenia Umowy pomimo wielokrotnych wezwań, Usługodawca ma prawo do odmówienia wyświetlania Oferty albo do zawieszenia lub usunięcia już opublikowanej Oferty albo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (i zakończenia świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym). Oprócz poważnych naruszeń Umowy wyraźnie wskazanych w jakiejkolwiek części Umowy, za poważne naruszenie Umowy uznaje się następujące przypadki:

a. Oferta jest w sposób oczywisty niekompletna, nieistniejąca, niekonkretna, sprzeczna, wprowadzająca w błąd, nieprawdziwa, nierealistyczna, obiektywnie niewykonalna albo naruszająca lub mogąca naruszyć dobre imię innej osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego; albo nie zawiera minimum danych niezbędnych Użytkownikowi/Gościowi do podjęcia świadomej decyzji (np.: cena, istotne parametry obiektu noclegowego);

b. Partner podaje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane na Interfejsie Administracyjnym (nieprawidłowe lub nierealistycznie niskie ceny, które nie są zapewnione Gościowi po dokonaniu Rezerwacji);

c. Partner nalicza wyższą cenę niż cena wskazana w Rezerwacji;

d. Partner nie dba o aktualność informacji w swoim systemie na Interfejsie Administracyjnym, co prowadzi do odrzucenia (w tym do overbookingu przy użyciu systemu rezerwacji w czasie rzeczywistym);

e. Partner systematycznie lub w sposób powtarzający się odrzuca Rezerwację Gości (wliczając sytuacje, gdy pomimo potwierdzenia lub przyjęcia rezerwacji w czasie rzeczywistym nie przyjmuje Gościa);

f. Usługodawca otrzymuje kilka poważnych skarg i/lub powiadomień od jednego lub więcej Gości, którzy zarezerwowali pokój u Partnera, lub jedna skarga dotyczy szczególnie poważnego przypadku;

g. jakakolwiek osoba działająca w imieniu Partnera wykazuje nieodpowiednie, obraźliwe, nieprofesjonalne zachowanie w stosunku do Gości lub pracowników Usługodawcy;

h. Oferta jest według jednostronnej oceny Usługodawcy niezgodna z Platformą lub wizerunkiem, ideą Usługodawcy, sprzeczna z zasadami polityki biznesowej Usługodawcy i/lub w sposób bezpośredni lub pośredni narusza interesy rynku reklamowego i/lub interesy biznesowe Usługodawcy;

i. Oferta nie może być zrealizowana z przyczyn technicznych lub objętościowych;

j. Oferta została formalnie lub nieformalnie zakwestionowana przez organ władzy;

k. Partner nie zwróci Gościowi należnej kwoty w przypadku anulowania Rezerwacji lub nie zrekompensuje szkód wyrządzonych Gościowi;

l. Partner naruszy postanowienia OWU dotyczące zapewnienia gwarancji lub wielokrotnie naruszy jakiekolwiek postanowienia OWU;

m. Partner ma nieuregulowany dług wobec Usługodawcy; lub

n. W odniesieniu do Partnera wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, postępowanie przymusowej likwidacji, postępowanie wszczęte przez organ podatkowy lub sądowe postępowanie egzekucyjne;

o. Liczba anulowanych rezerwacji dotyczących obiektu noclegowego Partnera jest szczególnie wysoka, tzn. wskaźnik anulowania rezerwacji w stosunku do zrealizowanych rezerwacji jest o 30 punktów procentowych wyższy niż średnia dla danej miejscowości i typu obiektu noclegowego w dowolnym badanym okresie kolejnych 30 dni.

p. W przypadku systemu rezerwacji opartej na potwierdzeniach, jeżeli Partner co najmniej dwukrotnie nie przekaże informacji zwrotnej w wyznaczonym terminie.

q. Partner, jego pracownik, agent lub jakakolwiek inna osoba z nim związana dokonuje rezerwacji w obiekcie noclegowym Partnera bez zamiaru podróżowania, wyłącznie w celu wywarcia pozytywnego wpływu na ocenę, postrzeganie lub działalność obiektu noclegowego.

90. Partner zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń, szkód i kosztów wynikających z naruszenia Umowy przez Partnera i wypłaty odszkodowania z tego tytułu, także w przypadku gdy jakikolwiek organ ukarzę Usługodawcę z powodu naruszenia przez Partnera umowy.

Celem Usługodawcy jest ochrona interesów Partnerów i Użytkowników oraz zapewnienie ich praw podstawowych, które zamierza on zapewnić poprzez bezpieczeństwo i wiarygodność treści znajdujących się na platformie. Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć wszelkie treści, które uzna za nielegalne lub sprzeczne z niniejszymi OWU lub innymi umowami. Niniejsze postanowienie dotyczy danych przesłanych przez lub na żądanie dowolnego Partnera lub Użytkownika. W przypadku zawieszenia lub usunięcia treści zgodnie z niniejszym punktem, Partnerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w wewnętrznym systemie rozpatrywania reklamacji Usługodawcy w terminie sześciu miesięcy od podjęcia decyzji, który to system rozpatrywania reklamacji dostępny jest w Punkcie Kontaktowym wskazanym w punkcie 107. Partnerzy, którzy dokonali zgłoszenia, będący adresatami decyzji zgodnie z niniejszym punktem, mają prawo wybrać organ pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w przypadku sporów prawnych związanych z decyzjami Usługodawcy, a także w celu rozpatrywania reklamacji, które nie mogły zostać rozpatrzone przy wykorzystaniu wewnętrznego systemu rozpatrywania reklamacji. Dane certyfikowanych organów pozasądowego rozstrzygania sporów są publikowane przez Krajowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji.


XVI. Czas trwania, rozwiązanie, zmiana Umowy

91. Jeżeli nie ustalono inaczej, Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym najkrótszy możliwy okres obowiązywania Umowy wynosi 30 dni.

92. Umowa ulega rozwiązaniu:

a. za obopólną zgodą stron;

b. w drodze zwykłego wypowiedzenia;

c. w drodze nadzwyczajnego wypowiedzenia;

d. oraz przez odstąpienie od Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

93. Zwykłe wypowiedzenie umowy może być dokonane z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Zwykłe wypowiedzenie musi być uzasadnione. Prawo do wypowiedzenia nie ogranicza prawa Usługodawcy do zawieszenia wyświetlania treści zgodnie z postanowieniami OWU. Oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy można składać za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego.

94. W ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia zamiaru, Szallas Group Zrt. zrealizuje zamiar zawieszenia Partnera.

95. Usługodawca zawiera umowę wyłącznie z zarządcą obiektów noclegowych i na podstawie akapitu (2) § 6:18 Kc. przyjmuje, że osoby dokonujące rejestracji są uprawnione do składania oświadczeń prawnych w imieniu zarządcy obiektów noclegowych oraz do zawarcia Umowy. Usługodawca traktuje wszystkie wiadomości pojawiające się na interfejsie administracyjnym udostępnionym Partnerowi jako prawnie wiążące oświadczenie Partnera. Partner zgodnie z powyższymi wyraźnie uznaje ważność prawną złożonych przez siebie oświadczeń.

96. W przypadku zmiany zarządcy zarejestrowanego obiektu noclegowego Strony i nowy zarządca uważają to za przeniesienie Umowy w myśl § 6:208 - § 6:210 Kc. Partner zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o zmianie zarządcy, a w przypadku zmiany zarządcy zobowiązany jest do poinformowania strony przejmującej o istniejącej Umowie z Usługodawcą. Jeżeli Usługodawca w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na przeniesienie Umowy z Partnerem na nowego zarządcę. W takim przypadku lub w przypadku innej zgody udzielonej przez Usługodawcę, za datę przeniesienia Umowy uważa się datę dokonania zmian w Interfejsie Administracyjnym, na podstawie których możliwe jest ustalenie zmiany zarządcy danego obiektu noclegowego (i dane rozliczeniowe nowego zarządcy), po czym nowy zarządca jest zobowiązany do przyjęcia i zrealizowania otwartych (jeszcze nie odbytych) Rezerwacji zgodnie z Umową W odniesieniu do otwartych (jeszcze nie odbytych) Rezerwacji, kwoty zapłacone przez Usługodawcę na podstawie Umowy poprzedniemu zarządcy do dnia przeniesienia uważa się z punktu widzenia Umowy za zapłacone nowemu zarządcy; nowy zarządca nie ma prawa żądać tych kwot od Usługodawcy i/lub Gościa. W konsekwencji przeniesienia Umowy nowy zarządca będzie zobowiązany do zapłaty prowizji oraz opłat związanych z Rezerwacjami zrealizowanymi w czasie jego zarządzania (jeszcze nie zapłaconymi przez poprzedniego zarządcy). Partner jest zobowiązany do poinformowania nowego zarządcy o wszystkich istniejących Umowach, przy czym za rozwiązanie wszelkich elementów Umów, które nie zamierza kontynuować, odpowiada Partner jako stary zarządca (gold/silver). W przypadku zmiany zarządcy, Partner jako stary zarządca zobowiązany jest do uregulowania faktur wystawionych na niego za Rezerwacje dokonane w czasie jego zarządzania oraz do zapłaty prowizji oraz opłat związanymi z Rezerwacjami zrealizowanymi w czasie zarządzania nowego zarządcy w przypadku (i) jeżeli i dopóki zmiany niezbędne do zmiany zarządcy danego obiektu noclegowego nie zostaną dokonane w Interfejsie Administracyjnym na podstawie zgody Usługodawcy; i/lub (ii) jeżeli Umowa z Partnerem nie zostanie inaczej przeniesiona na nowego zarządcę.   Naruszenie postanowień niniejszego rozdziału przez Partnera stanowi poważne naruszenie umowy.

97. Usługodawca opublikuje wszelkie zmiany niniejszych OWU na Platformie na co najmniej 15 dni przed wejściem w życie zmiany. Jakiekolwiek błędy drukarskie, błędy poprawności gramatycznej lub wyjaśnienie terminologii, zmiana nazwy pojęć lub korekta powiązanych postanowień (w tym szczegółowy opis treści) w treści OWU nie stanowią zmiany OWU. Nie stanowi również zmiany OWU skorygowanie danych dotyczących Usługodawcy przez Usługodawcę. Zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU termin na udostępnienie lub publikację zmodyfikowanych OWU oraz na udostępnienie lub publikację zmienionych lub uzupełnionych OWU w przypadkach, gdy zmiana lub uzupełnienie było wymagane przez zmianę przepisu prawa i/lub aktu urzędowego, może być krótszy od 15-dniowego okresu przewidzianego w OWU. Partner wyraźnie przyjmuje powyższe do wiadomości i akceptuje.

98. Jeżeli Partner nie wypowie Umowy (a jeżeli zmiana dotyczy odrębnej części Umowy, która może być wypowiedziana niezależnie, tylko tą część Umowy) w terminie 15 dni od opublikowania zmiany, uważa się, że zmiana została przyjęta przez Partnera. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno jasno i wyraźnie stwierdzać, że Partner wypowiada Umowę (a jeżeli zmiana dotyczy odrębnej części Umowy, która może być wypowiedziana niezależnie, tylko tą część Umowy).

99. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Strony zobowiązane są do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca uczyni wszystkie Oferty Partnera niedostępnymi na Platformie oraz - w zarządzanym przez nią zakresie - na Innych Platformach. Usługodawca również po rozwiązaniu Umowy przechowuje informacje udostępnione przez Partnera w Interfejsie Administracyjnym, w przypadku zmiany zarządcy informacje o Ofertach i własności intelektualnej (w tym Treści Użytkownika lub własność intelektualną Partnera), które mogą zostać wykorzystane przez nowego zarządcę, a także dokumenty księgowe związane z Umową - do końca obowiązkowego okresu przechowywania określonego w przepisach prawa.


XVII. Postanowienia końcowe

100. Prawa przyznane Usługodawcy w OWU nie są wyłączne, mogą być wykorzystywane w sposób łączny. Jeżeli Usługodawca nie skorzysta ze swoich praw określonych w niniejszych OWU, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się praw.

101. Usługodawca zapewni zapoznanie i poinformowanie Partnera o niniejszych OWU w taki sposób, że aktualny i pełny tekst OWU zostanie opublikowany na Stronach internetowych, a Partner będzie miał do niego dostęp w dowolnym czasie. Po dokonaniu zmiany - w przypadku braku wypowiedzenia - dalsze korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją zmienionych OWU.

102. Informacje i dokumenty, na które powołuje się OWU znajdują się w przypadku języka węgierskiego na stronie internetowej „https://www.szallas.hu”, w przypadku języka angielskiego na stronie internetowej „https://revngo.com”, w przypadku języka niemieckiego na stronie internetowej „https://de.revngo.com”, w przypadku języka chorwackiego na stronie internetowej „https://hr.revngo.com”, a w przypadku języka polskiego na stronie internetowej „https://noclegi.pl” i https://nocowanie.pl.

103. Wszelkie treści powiązane służące interpretacji lub wyjaśnienia niniejszych OWU mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy się na nie powoływać przy egzekwowaniu jakichkolwiek praw. Interpretacja i ocena stosunku prawnego pomiędzy Usługodawcą a Partnerem, jak również wszelkich sytuacji wynikających z tego stosunku prawnego opiera się wyłącznie na treści OWU.

104. Niniejsze OWU oraz Umowa pomiędzy Stronami podlegają prawu węgierskiemu. Do rozstrzygania sporów sądami właściwymi są sądy węgierskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa węgierskiego.

105. Strony dążą do rozwiązywania wszelkich sporów w drodze negocjacji. W przypadku nieskuteczności właściwym do rozpatrzenia spraw przed lokalnym sądem będzie Sąd Rejonowy m. Miskolc. W przypadku spraw należących do kompetencji Sądu, strony poddają się jurysdykcji Sądu m. Miskolc.

106. Niniejsze OWU obowiązują do czasu wejścia w życie kolejnych zmian oraz do momentu uchylenia OWU.


XVIII. Rozpatrywanie reklamacji Partnerów, Punkt Kontaktowy

107. W przypadku reklamacji lub uwagi lub jeśli Partner chce zgłosić treści o charakterze nielegalnym (to ostatnie tylko na kanale oznaczonym jako Punkt Kontaktowy) Partner może przesłać reklamację lub uwagę w formie wiadomości e-mail, pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy lub telefonicznie pod poniższymi adresami i numerami telefonów:

W przypadku języka węgierskiego:

a. hotel@szallas.hu – Grupa ds. zarządzania partnerami - +36-30-344-2001- Punkt Kontaktowy

b. szamlazas@szallas.hu – Fakturowanie - +36-30-344-2000

c. szallas@szallas.hu – Obsługa gości - +36-30-344-2006

W przypadku języka angielskiego: info@revngo.com / +36 20 890 3150 - Punkt Kontaktowy

W przypadku języka niemieckiego: info@revngo.de / +43 72 090 2360 - Punkt Kontaktowy

W przypadku języka chorwackiego: info@revngo.hr / +385 1 775 7113 - Punkt Kontaktowy

W przypadku języka polskiego: partner@noclegi.pl / +48 732 081 078 - Punkt Kontaktowy

108. Usługodawca niezwłocznie rozpocznie rozpatrywanie reklamacji otrzymanej za pośrednictwem powyższych kanałów komunikacji i w razie potrzeby podejmie działania naprawcze. Szallas Group Zrt. podejmie starania, aby odpowiedzieć na skargę w formie pisemnej i rozwiązać ją możliwie najszybciej, ale nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Szallas Group Zrt. zobowiązany jest uzasadnić decyzję o odrzuceniu reklamacji.

109. Usługodawca traktuje wyłącznie te reklamacje Użytkowników jako reklamacje konsumenckie skierowane do Usługodawcy, które są zgłaszane w związku z postępowaniem lub systemami Usługodawcy. W przypadku reklamacji związanych z postępowaniem Partnera Usługodawca zapewnia jedynie wsparcie stron w mediacji i rozstrzygnięciu reklamacji, nie są one uznawane za reklamację wobec Usługodawcy.

110. Po podjęciu decyzji, o których mowa w niniejszym ustępie, Usługodawca umożliwia Partnerom złożenie reklamacji za pośrednictwem Punktu Kontaktowego przez okres sześciu miesięcy (i obsługuje je zgodnie z punktem 108.) na następujące decyzje podjęte przez Usługodawcę w oparciu o to, że udostępnione przez Partnera informacje stanowią treści o charakterze nielegalnym lub są niezgodne z Warunkami Umowy Usługodawcy:

a. decyzję o ewentualnym usunięciu, zaprzestaniu udostępniania lub ograniczeniu widoczności informacji;

b. decyzje dotyczące ewentualnego częściowego lub całkowitego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi na rzecz Partnera

c. decyzje dotyczące ewentualnego zawieszenia lub zakończenia wyświetlania Partnera;

d. decyzje dotyczące ewentualnego zawieszenia, zakończenia lub innego ograniczenia monetyzacji w związku z informacjami przekazanymi przez Partnera.


XIX.Dane Usługodawcy:

Szallas Group Zrt.

Siedziba: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9

Adres korespondencyjny: 1554 Budapest, Pf.: 85.

NIP: 32362903-2-05

Numer konta bankowego: 86 1030 1508 0000 0008 1900 9000 (Citi Bank Handlowy)