Ogólne Warunki Świadczenia Usług od 04.02.2022

OGÓLNE WARUNKI UMOWY


 1. Postanowienia wstępne:

 2. Niniejsze ogólne warunki umowy („OWU”), w tym stanowiąca jej nierozerwalny załącznik Umowa prowizyjna, wraz z Indywidualnymi Warunkami i Dodatkowymi Warunkami Umowy i Ofertami Medialnymi przyjętymi, zamówionymi przez Partnera lub w inny sposób mającymi zastosowanie do jego Umowy, stanowią umowę powstałą pomiędzy Szallas.hu Zrt. a Partnerem („Umowa”) w zakresie usług świadczonych przez Szallas.hu Zrt. na rzecz Partnera („Usługi”). W przypadku obiektów noclegowych znajdujących się poza terenem Węgier, załącznik 1 może zawierać postanowienia inne niż ogólne postanowienia OWU i ogólnej Umowy Prowizyjnej w odniesieniu do poszczególnych krajów.

 3. Usługi obejmują (i) Usługi Podstawowe oraz (ii) Inne Usługi, z których korzysta Partner.

 4. Usługi Podstawowe składają się z (i) Usługi Platformy Online (zdefiniowanej w rozdziale II, szczegóły w rozdziale V), za którą Partner uiszcza Prowizję zgodnie z rozdziałem X oraz (ii) Usługi Płatności Online (zdefiniowanej w rozdziale II, szczegóły w rozdziale XII), za którą Partner uiszcza Opłatę za Usługę Płatności Online określoną w punkcie 76.

 5. Inne Usługi obejmują (i) usługi reklamowe świadczone na podstawie zamówionych przez Partnera reklam (w ramach Oferty Medialnej) (zdefiniowane w rozdziale II, szczegóły w punkcie 9), za które Partner uiszcza określoną w Ofercie Medialnej opłatę oraz (ii) usługi lub rabaty określone w Dodatkowych Warunkach Umowy („DWU”) (zdefiniowane w rozdziale II, szczegóły w rozdziale 10) zaakceptowane przez Partnera lub w inny sposób obowiązujące Partnera, które nie w każdym przypadku wiążą się z obowiązkiem zapłaty ze strony Partnera. Korzystanie z Innych Usług odbywa się z reguły, ale nie zawsze według decyzji Partnera.


 1. Definicje:

Interfejs Administracyjny

oznacza internetowy, programowy dostęp dla Partnera do korzystania z Usługi na Platformie Szallas.hu. W udostępnionym mu Interfejsie Administracyjnym Partner może przeglądać i konfigurować odpowiednie informacje na temat swojej Oferty oraz udostępniania swojej Oferty. Szallas.hu Zrt za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego udostępnia Partnerom dane związane z Rezerwacjami i rozliczeniami stron.

Oferta

oznacza ofertę Partnera dotyczącą elementów (np. pokoi, innych pomieszczeń) danego obiektu noclegowego oraz ewentualnie usług powiązanych, w odniesieniu do których Usługi są wykorzystywane.

Usługa Podstawowa

oznacza wspólnie Usługę Pośrednictwa Online oraz Usługę Płatności Online.

Zasada równości cen 

oznacza Wymóg Parytetu, zgodnie z którym w przypadku obiektów noclegowych i usług o tych samych parametrach warunki cenowe Oferty są nie mniej korzystne niż te opublikowane na własnej stronie internetowej.

OWU

oznacza niniejsze ogólne warunki umowy, które w sposób ogólny regulują ogólne warunki pomiędzy Szallas.hu Zrt. i wszystkimi jej partnerami. Aktualna wersja OWU jest dostępna na stronie https://szallas.hu/aszf.

Inne Platformy

oznaczają wszelkie platformy internetowe inne niż Platforma Szallas.hu, na których może pojawić się Oferta Partnera w związku z Usługą (np. reklamy Google, reklamy Facebook, interfejsy partnerów Affiliate, interfejsy stron Agregatorów, reklamy Real-time bidding).

Inne Usługi

oznaczają wszystkie inne powiązane usługi świadczone przez Szallas.hu Zrt. na rzecz Partnerów, które nie są Usługą Podstawową.

Indywidualne Warunki

oznaczają warunki (i) ustawione w Interfejsie Administracyjnym albo (ii) uzgodnione w inny sposób (np. w drodze zamówienia e-mail) dla danej Usługi Innej, które regulują konkretne elementy Umowy pomiędzy Szallas.hu Zrt. a danym Partnerem (np. dane Partnera, poziomy prowizji, z jakich Innych Usług korzysta Partner, itp.).

Odznaczenia Uznaniowe

oznaczają uznania przyznane przez Szallas.hu Zrt. na określony czas w oparciu o kryteria ustalone przez Szallas.hu Zrt.

Użytkownik

oznacza osobę odwiedzającą Platformę Szallas.hu, która nie jest Gościem.

Treści Użytkownika

oznaczają opisy, opinie, komentarze, recenzje zamieszczane przez Użytkowników w związku z Ofertą, usługami Partnera na Platformie Szallas.hu lub na jakimkolwiek innym interfejsie.

Rezerwacja

oznacza proces opisany w rozdziale VII, który prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Gościem.

Usługa Zastępcza

oznacza usługę świadczoną przez Partnera na rzecz Gościa, która jest takiego samego lub wyższego standardu niż pierwotna usługa określona w Rezerwacji w przypadku, gdy Partner z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zrealizować pierwotnej usługi.

Prowizja

oznacza kwotę uiszczoną przez Partnera na rzecz Szallas.hu Zrt. z tytułu świadczenia Usługi Platformy Online. Aktualna wysokość Prowizji jest określona w najnowszej wersji załącznika Prowizja dostępnego na stronie https://szallas.hu/aszf.

Opłata za Usługę Płatności Online

oznacza opłatę należną za Usługę Płatności Online.

Dodatkowe Warunki Umowy lub DWU

oznaczają warunki świadczenia przez Szallas.hu Zrt. Innych Usług, które nie są usługami reklamowymi świadczonymi na podstawie Oferty Medialnej. Aktualna wersja DWU jest dostępna na stronie https://szallas.hu/aszf.

Konwersja

oznacza stosunek liczby osób odwiedzających podstronę obiektu noclegowego lub Oferty na Platformie Szallas.hu Zrt. do liczby związanych z nią Rezerwacji.

Oferty Medialne

oznaczają warunki opcji wyświetlania usług reklamowych świadczonych przez Szallas.hu Zrt., które mogą wspomóc zwiększenie ruchu gości Partnera. Aktualna wersja Ofert Medialnych jest dostępna na stronie https://szallas.hu/mediaajanlat.

Usługa Płatności Online

oznacza czynność świadczoną przez Szallas.hu Zrt. jako pośrednika w myśl § 6:129 Kc. (technicznego asystenta realizacji), działającego wyłącznie na zlecenie Partnera i przyjmującego środki pieniężne od Gościa jako pośrednik Partnera.

Usługa Platformy Online

oznacza zapewnienie dla Partnera dostępu do Systemu, dzięki czemu Oferty obiektów noclegowych i usług powiązanych oferowanych przez Partnera są wyświetlane i dostępne na Platformie Szallas.hu lub jej części, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy, w celu ich rezerwacji przez Użytkowników, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. 

Wymóg Parytetu

oznacza, że warunki Oferty są nie mniej korzystne pod względem cen i dostępności niż warunki opublikowane na własnej stronie internetowej.

Partner

oznacza osobę uprawnioną do czasowego wynajmu obiektu noclegowego (obiektów noclegowych) zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami urzędowymi i rejestrami, która zawiera umowę o korzystanie z Usług w związku z obsługiwanymi przez siebie obiektami noclegowymi.

Kategoria Obsługi Partnerów

oznacza klasyfikację finansową Partnera określona w punkcie 62 niniejszego OWU, która określa termin płatności Prowizji i opłat oraz datę początkową zawieszenia świadczenia Usługi przez Szallas.hu Zrt. w przypadku opóźnienia w płatności. 

Kc.

oznacza ustawę V z 2013 roku w sprawie Kodeksu Cywilnego.

Ranking

oznacza system kryteriów, który określa lub wpływa na kolejność w jakiej oferty partnerów są uszeregowane na Platformie Szallas.hu.

Standardowa cena katalogowa

oznacza ceny ustawione w interfejsie administracyjnym w ustawieniach danego typu pokoju.

Platforma Szallas.hu 

oznacza platformę online prowadzoną przez Szallas.hu Zrt. wraz z powiązanymi z nią rozwiązaniami programowymi i bazami danych, na której i przy pomocy której Szallas.hu Zrt. jest uprawniony do świadczenia Usług samodzielnie lub na podstawie umów.

Własność intelektualna Szallas.hu

oznacza treści (w tym projekt, układ, grafikę i inne elementy wizualne, materiały, oprogramowania i inne zastosowane rozwiązania, pomysły, ich realizację) wyświetlane na Platformie Szallas.hu Zrt., z wyłączeniem (i) treści udostępnionych przez Partnera; (ii) Treści Użytkownika; i (iii) znaki towarowe i inne treści wyświetlane na Platformie Szallas.hu i należące do osób innych niż Szallas.hu Zrt.

Szallas.hu Zrt.

oznacza osobę prawną prowadzącą Platformę Szallas.hu, której aktualne dane są określone w rozdziale XX.

Karta SZÉP

oznacza Kartę Széchenyi Pihenő zgodnie z rozporządzeniem rządu 76/2018 (IV.20.).

Umowa

oznacza całość porozumienia pomiędzy Szallas.hu Zrt. a Partnerem w zakresie Usług 

Usługa

oznacza Usługi Podstawowe i Inne Usługi.

Gość

oznacza osobę, która zawiera umowę na Platformie Szallas.hu i korzysta z usługi Partnera, jak również osobę, która faktycznie płaci za usługę Partnera.

Zamknięte Grupy Konsumenckie

oznaczają grupę osób zdefiniowaną według określonego kryterium lub zestawu kryteriów, przy czym platforma (interfejs) zapewniająca dostęp do usługi jest chroniona hasłem, a członkostwo opiera się na dobrowolnej decyzji i aktywnym działaniu osoby przystępującej.


 1. Rejestracja, zawarcie Umowy 

 1. Umowa pomiędzy Szallas.hu Zrt. a Partnerem w związku ze świadczeniem Usług Podstawowych zostaje zawarta w drodze zarejestrowania się Partnera na interfejsie rejestracyjnym partnerów Platformy Szallas.hu (https://szallas.hu/regisztracio) i zaakceptowania niniejszych OWU oraz DWU, których akceptacja jest obowiązkowa (jeśli dotyczy). Szallas.hu może zdecydować według własnego uznania, bez obowiązku podania przyczyn, o nieprzyjęciu rejestracji danej osoby fizycznej lub prawnej, a tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy osobą rejestrującą się a Szallas.hu Zrt. zgodnie z niniejszymi OWU.

 2. Podczas procesu rejestracji Partner oprócz podania danych wymaganych przez Szallas.hu Zrt. zobowiązany jest zarejestrować wszystkie obsługiwane przez niego obiekty noclegowe, które chce udostępnić w systemie rezerwacji online Szallas.hu Zrt.

 3. Podczas rejestracji Partner podaje tajne hasło, które umożliwia mu dostęp do Interfejsu Administracyjnego.

 4. Poza Usługą Platformy Online - np. wyświetlenie zwykłe Oferty - istnieje możliwość zamówienia innych powierzchni i opcji reklamowych w celu promowania Rezerwacji z wykorzystaniem opcji wskazanych w Ofercie Medialnej. W związku z tym, jeżeli w OWU, Zamówieniu lub dokumentach powiązanych jest mowa o Ofercie, pod pojęciem Oferty należy rozumieć również pojęcie reklamy/ogłoszenia, jeżeli Oferta jest wyświetlana na podstawie odrębnego zamówienia w ramach Oferty Medialnej. W odniesieniu do Innych Usług (reklamowych) zawartych w Ofertach Medialnych, umowa pomiędzy Partnerem a Szallas.hu Zrt. zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Partnera zamówienia na daną usługę reklamową od Szallas.hu Zrt. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w danej Ofercie Medialnej.

 5. W odniesieniu do Innych Usług zawartych w DWU, umowa zawierana jest zgodnie z odpowiednimi Dodatkowymi Warunkami Umowy. Jeżeli DWU stwierdzają, że pod pewnymi warunkami mają one zastosowanie do Partnera, stają się one częścią Umowy z Partnerem bez konieczności podejmowania dalszych działań przez Partnera w przypadku zaistnienia takich warunków. Jeżeli DWU stwierdzają, że Partner jest zobowiązany je zaakceptować, aby były one wiążące dla niego, to staną się one częścią Umowy z Partnerem tylko wtedy, gdy Partner zaakceptuje je w Interfejsie Administracyjnym lub w inny sposób określony w danych DWU.

 6. Umowa (i wszystkie jej elementy) zostaje zawarta online, Szallas.hu Zrt. nie przechowuje ani nie przesyła umowy w formie papierowej.

 7. Partner zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w celu świadczenia Usługi musi aktywnie podejmować działania określone w OWU lub DWU. Partner zobowiązuje się do bieżącego monitorowania informacji udostępnianych przez Szallas.hu Zrt.

 8. Szallas.hu Zrt. ma prawo do zawarcia umowy z innymi osobami prowadzącymi taką samą działalność jak Partner lub odnośnie takiej samej lub podobnej usługi jak Usługa Partnera.  1. Interfejs Administracyjny

 1. Niektóre Warunki Indywidualne Umowy z Partnerem mogą zostać ustawione lub wyświetlone w Interfejsie Administracyjnym zgodnie z odpowiednimi warunkami. Partner w Interfejsie Administracyjnym może wprowadzić i ustawić parametry swojej Oferty dotyczącej obiektu noclegowego Partnera i związanych z tym usług. 

 2. Partner nie będzie podawał z związku ze swoją Ofertą ani na Interfejsie Administracyjnym, ani w żaden inny sposób, danych, informacji i danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adresy stron internetowych, linki, kontakt w mediach społecznościowych, adres na Facebooku/Twitterze, itp.), które są publiczne dla Użytkowników i umożliwiają Użytkownikom bezpośredni kontakt z nim. Partner nie będzie w inny sposób zachęcał Gościa lub Użytkownika do bezpośredniego kontaktu z nim. Naruszenie tych postanowień stanowi poważne naruszenie umowy. 

 3. Partner w trakcie swoich działań na podstawie OWU, w szczególności w trakcie przesyłania danych oraz we wszystkich czynnościach, które może wykonywać w Interfejsie Administracyjnym, będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich oraz przepisów o ochronie konsumentów.

 4. Wyłączną odpowiedzialnością Partnera jest zachowanie poufności tajnego hasła używanego do dostępu do Interfejsu Administracyjnego oraz podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że nie zostanie ono ujawnione nieupoważnionym osobom. Do obowiązków Partnera należy również zapewnienie, aby tajne hasło było znane i używane wyłącznie przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Partnera w związku z Umową. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia powyższych postanowień odpowiedzialność ponosi Partner.

 5. Szallas.hu Zrt. dołoży należytej staranności, aby nieuprawnione osoby trzecie nie mogły modyfikować treści danych publicznych udostępnionych przez Partnera.


 1. Usługa Platformy Online

 1. Szallas.hu Zrt. w ramach Usługi Platformy Online umożliwia Partnerowi, aby jego Oferta zapisana za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego została udostępniona na Platformie Szallas.hu Zrt., z możliwością wyszukiwania i rezerwacji przez Użytkowników oraz zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Gościem w drodze Rezerwacji zgodnie z rozdziałem VII. Szallas.hu Zrt. nie jest podmiotem umowy lub stosunku prawnego pomiędzy Gościem a Partnerem. Partner zapłaci Szallas.hu Zrt. prowizję za Usługę Platformy Online (zgodnie z rozdziałem X).

 2. W odniesieniu do Usługi Platformy Online pomiędzy Partnerem a Szallas.hu Zrt. powstaje stały stosunek prawny pośrednictwa w myśl §§ 6:293-6:301 Kc., na podstawie której (i) Szallas.hu Zrt. działając samodzielnie, zobowiązany jest do pośredniczenia w zawieraniu umów Partnera z osobami trzecimi (Użytkownikami), do zawierania ich w imieniu Partnera oraz do przyjmowania i przekazywania w charakterze pośrednika zgodnie z § 6:129 Kc. opłat umownych od Gości, (ii) a Partner jest zobowiązany do zapłaty Prowizji i opłat określonych w Umowie. Umowa nie jest umową konsumencką, ponieważ żadna ze stron nie jest konsumentem. Działalność Szallas.hu Zrt. nie stanowi usługi płatniczej w myśl punktu (4) b) § 6 ustawy CCXXXVII z 2013 roku w sprawie instytucji kredytowych i przedsiębiorstwach finansowych, ponieważ Szallas.hu Zrt. jest niezależnym agentem handlowym działającym wyłącznie w imieniu Partnera, który jest również uprawniony do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem (Gościem). Szallas.hu Zrt. nie przeprowadza żadnej transakcji finansowej w imieniu Użytkownika lub Gościa, a jedynie przyjmuje pieniądze od Gościa w charakterze pośrednika Partnera (akapit (1) § 6:129 Kc.).

 3. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Szallas.hu Zrt. jest uprawniony, według własnego uznania, do określenia - pod warunkiem uprzedniego poinformowania Partnera zgodnie z obowiązującym, aktualnym systemem kryteriów - systemu kryteriów, które określa lub wpływa na kolejność przedstawienia Oferty Partnera i ofert innych Partnetów na Platformie Szallas.hu Zrt. („Ranking”). Kryteria rankingu są wieloczynnikowe; czynniki obejmują między innymi, ale nie wyłącznie: wysokość Prowizji uiszczonej (należnej) przez Partnera, stosunek liczby osób odwiedzających podstronę obiektu noclegowego wyświetlonego na Platformie Szallas.hu Zrt. do liczby Rezerwacji („Konwersja”), liczbę Rezerwacji, wskaźnik anulowania Rezerwacji, ocenę opinii gości, jakość obsługi klienta Partnera, liczbę i rodzaj skarg gości oraz ocenę dyscypliny płatniczej Partnera. Priorytet profesjonalny powyższych kluczowych parametrów w porównaniu z innymi potencjalnymi parametrami uzasadnia ich wyróżnienie. Wyższe miejsce w Rankingu może zająć Partner z wyższą wartością w zakresie konwersji, poziomu prowizji, liczby rezerwacji, oceny gości (liczby punktów), jakości obsługi klienta i dyscypliny płatności oraz niższym wskaźnikiem anulowania rezerwacji i liczby skarg. System kryteriów opiera się na wcześniej ustalonych kryteriach, ma jednolite zastosowanie do wszystkich Partnerów według zdefiniowanych kryteriów i działa w sposób zautomatyzowany.

 4. Partner na Interfejsie Administracyjnym może monitorować aktualny poziom każdego czynnika. W związku z powyższym Partner nie może zgłaszać żadnych zastrzeżeń, roszczeń ani dochodzić jakichkolwiek roszczeń odnośnie Rankingu, wynikającej z niego kolejności oraz poszczególnych czynników, na których opiera się Ranking. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu wpływanie na ranking wyników w inny sposób, za pomocą środków sztucznych, manipulacyjnych lub poprzez obejście postanowień OWU. Naruszenie tych postanowień stanowi poważne naruszenie umowy.

 5. Partner wyraźnie upoważnia Szallas.hu Zrt. do wykorzystania parametrów Oferty zamieszczonej przez Partnera w Interfejsie Administracyjnym (w tym wszelkich zdjęć, ilustracji, danych i informacji, chronionych lub podlegających ochronie znaków, obrazów, zdjęć, wizerunków) w celu zwiększenia liczby Rezerwacji, według własnego uznania, do opublikowania i promowania Oferty na platformach online i offline, w części, w sposób i przez okres określony przez Szallas.hu Zrt. Wszelka obecność na Innych Platformach niż Platforma Szallas.hu Zrt. podlega również regulaminom danej Platformy Innej.

 6. Szallas.hu Zrt. jest uprawniona, ale nie zobowiązana do udostępnienia Oferty w języku obcym. Jeśli Szallas.hu Zrt. przygotował opis obiektu noclegowego w języku obcym, daje Partnerowi możliwość wyboru w Interfejsie Administracyjnym czy w poszczególnych językach przy Ofercie ma się pojawić opis przygotowany przez Partnera czy przez Szallas.hu Zrt. Szallas.hu Zrt. jest uprawniona do przygotowania prezentacji w języku obcym zawierającej jedynie istotne elementy Oferty. Takimi językami obcymi mogą być w szczególności: angielski, niemiecki, słowacki, polski, rumuński, chorwacki, rosyjski. Tłumaczenie na inne języki nie zmienia prawa właściwego dla umowy. Wyświetlenie jest niezależne od języka, w którym używany jest Interfejs Administracyjny.

 7. Szallas.hu Zrt. jest uprawniona do organizowania „Konkursu z nagrodami” lub „Promocji” w związku z Usługą. Szallas.hu Zrt. i Partner mogą zawrzeć odrębną lub uzupełniającą umowę w tym zakresie.

 8. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Szallas.hu Zrt. może według własnego uznania tworzyć Odznaczenia Uznaniowe (np.: Znak Doskonałego Obiektu Noclegowego, Nagroda Obiekt Noclegowy Roku), które mogą być przyznawane Partnerom lub innym partnerom Szallas.hu Zrt. zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Szallas.hu Zrt. Partner może korzystać z Odznaczeń Uznaniowych w ramach czasowych określonych przez Szallas.hu Zrt. W przypadku braku wyraźnego odwołania, prawo do korzystania Odznaczeń Uznaniowych wygasa automatycznie po rozwiązaniu Umowy. W takim przypadku Partner nie może dalej używać lub umieszczać Odznaczeń Uznaniowych w żadnym miejscu.

 9. Partner zapewni możliwość skontaktowania się z nim przez Szallas.hu Zrt. pod podanymi dla Szallas.hu Zrt. danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail) w celu konsultacji, kontaktu lub zapewnienia jakości. Partner zobowiązuje się do przekazania Szallas.hu Zrt. odpowiednich informacji przy okazji takich zapytań. O ile OWU nie stanowi inaczej, Partner wywiąże się z obowiązku przekazania danych najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania przez Szallas.hu Zrt. Powtarzające się naruszenia powyższych zasad dotyczących kontaktów i informacji będą stanowiły poważne naruszenie umowy.

 10. Szallas.hu Zrt. jest uprawniona do przesyłania na podany przez Partnera adres e-mail materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów lub usług własnych lub partnerów innych niż Partner (osób trzecich). 

 11. Partner jest zobowiązany do powiadomienia Szallas.hu Zrt. o każdym problemie lub okoliczności, która z przyczyn powstałych w ramach interesu Partnera czasowo lub trwale niekorzystnie wpływa lub uniemożliwia usługę świadczoną na rzecz Gościa lub współpracę, komunikację z Szallas.hu Zrt., korzystanie z Platformy Szallas.hu lub Interfejsu Administracyjnego (np.: remont, konserwacja, awaria, niedostępność pokoju lub usług z jakiegokolwiek powodu, awaria połączenia internetowego, zmiana adresu e-mail, numeru telefonu, itp.). Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zaniechania powiadomienia.

 12. Partnerowi zabrania się korzystania z jakichkolwiek systemów lub rozwiązań, które mogą zakłócać działanie Usługi, Platformy Szallas.hu Zrt. lub serwerów wykorzystywanych do obsługi Interfejsu Administracyjnego, lub które w inny sposób zagrażają funkcjonowaniu zgodnie z przeznaczeniem Platformy Szallas.hu Zrt.

 13. Szallas.hu Zrt. zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub anulowania według własnego uznania dowolnej Własności Intelektualnej Szallas.hu i/lub elementu Usługi na Platformie Szallas.hu Zrt.

 14. Utrzymywanie i obsługa niektórych części Platformy Szallas.hu jest uznawana za usługę pośrednictwa w rozumieniu przepisów ustawy CVIII z 2001 roku w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną (np.: treść Profili tworzonych przez Użytkowników). Partner przyjmuje do wiadomości, że Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Platformy Szallas.hu na podstawie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Partner oświadcza, że zna i przestrzega Regulamin oraz Politykę Prywatności Platformy Szallas.hu (dostępne w stopce strony https://szallas.hu) oraz że będzie na bieżąco śledził zmiany tych dokumentów.

 15. Partner przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik i/lub Gość może (i) zapoznać się z Ofertami, poprosić o dalsze informacje, oferty, (ii) udostępnić Oferty, informacje innym osobom na znanych portalach społecznościowych - Facebook, Twitter - lub przesłać je pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji (iii) pisać opisy, opinie, komentarze, recenzje dotyczące Oferty i/lub usługi Partnera, z których Gość skorzystał („Treści Użytkownika”) oraz (iv) dokonywać natychmiastowych Rezerwacji w Ofercie w ramach wskazanej w Ofercie dostępności (terminów i miejsc).


 1. Oferta Partnera

 1. Partner za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego udostępnia informacje, dane i zdjęcia dotyczące Oferty. Podając nazwę obiektu noclegowego należy spełnić podstawowe wymogi formalne: 1. nazwa wymyślona + 2. rodzaj obiektu noclegowego + 3. miejscowość obiektu noclegowego (np: Rózsa Hotel Miskolc).

 2. Przy zamieszczaniu i udostępnianiu informacji Partner jest zobowiązany do podawania rzeczywistych i zgodnych z prawdą danych. Partner oświadcza, że wszelkie dane, informacje, teksty, obrazy, wideo lub inna własność intelektualna oraz wszelkie ich części, które on sam lub jego partner może w inny sposób udostępnić lub zamieścić na Interfejsie Administracyjnym lub w związku z Usługą są poprawne, dokładne, kompletne, zgodne z prawdą oraz że jest on upoważniony do ich udostępniania. Partner zobowiązuje się do zamieszczenia wszystkich danych i informacji, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawne lub urzędowe lub które w inny sposób są istotne dla Użytkowników lub Szallas.hu Zrt. w związku z usługą. Partner zobowiązany jest do podawania cen brutto (netto + VAT). Tak długo, jak Partner nie ustali innych cen na Interfejsie Administracyjnym lub nie skorzysta z usługi channel manager, Szallas.hu Zrt. jest uprawniony do załadowania na Interfejs Administracyjny standardowych cen katalogowych Partnera. Tak długo, jak Partner nie zmieni cen wprowadzonych na Interfejs Administracyjny lub nie skorzysta z usługi channel manager, Użytkownicy będą mogli zarezerwować Ofertę Partnera po powyższych standardowych cenach katalogowych przez okres 365 dni przed dniem następującym po dniu otwarcia Oferty przez Użytkownika.

 3. Szallas.hu Zrt. jest uprawniona, ale nie zobowiązana do skorygowania wszelkich błędnych lub niedokładnych danych podanych przez Partnera. Jeżeli informacje podawane przez Partnera są systematycznie nieprawdziwe lub nieścisłe, stanowi to poważne naruszenie umowy i jest podstawą do jej rozwiązania. Partner oświadcza i gwarantuje, że wyświetlania zamówione w ramach Oferty Medialnej nie są objęte żadnym zakazem lub ograniczeniem reklamowym, w szczególności nie naruszają przepisów ustawy XLVIII z 2008 w sprawie podstawowych warunków i niektórych ograniczeń prowadzenia działalności reklamowej oraz ustawy XLVII z 2008 roku w sprawie zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów. Szallas.hu Zrt. nie zobowiązuje się do modyfikacji Ofert w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa. Szallas.hu Zrt. może pominąć lub edytować dane, które naruszają postanowienia Umowy.

 4. Szallas.hu Zrt. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyświetlenie Oferty lub za brak możliwości wyświetlenia Oferty, jeżeli Partner udostępni lub dostarczy niekompletne lub nieprawidłowe dane lub informacje związane z Ofertą lub jeżeli wyświetlenie naruszy postanowienia OWU.

 5. Partner zobowiązuje się do korzystania z Interfejsu Administracyjnego w celu aktualizowania i uaktualniania informacji i danych dotyczących jego Oferty, w tym danych o dostępnych i zarezerwowanych miejscach. 

 6. W celu uniknięcia sytuacji, w której Partner korzysta z usług Szallas.hu Zrt. jako platformy reklamowej, której celem jest kierowanie Użytkowników na własną stronę internetową Partnera, a tym samym nieodpłatne korzystanie z usług marketingowych świadczonych przez Szallas.hu Zrt., Partner zobowiązuje się do zapewnienia tego, że warunki Oferty nie są mniej korzystne niż warunki opublikowane na własnej stronie internetowej („Wymóg Parytetu”). Jakiekolwiek naruszenie poniższych Wymogów Parytetu będzie uważane za poważne naruszenie umowy, a Partner będzie zobowiązany do natychmiastowego naprawienia takiego naruszenia po otrzymaniu powiadomienia:

  1. Partner nie może w swojej Ofercie za swój obiekt noclegowy, pokoje i usługi o tym samych parametrach i cechach (np. poziom komfortu, rodzaj pokoju, liczba łóżek, wyżywienie i usługi, warunki użytkowania, warunki anulacji i modyfikacji, sezonowość, termin użytkowania, warunki promocyjne) ustalić mniej korzystnej ceny niż cena, którą stosuje i udostępnia na własnej stronie internetowej („Zasada równości cen”). Zabronione jest zachowanie mające na celu obejście powyższego postanowienia (np.: jeśli Partner podaje w swojej Ofercie i na swojej stronie internetowej częściowo różne informacje, cechy lub elementy usługi w odniesieniu do pakietu obiektu noclegowego, pokoju lub usługi w celu obejścia zobowiązania do zapewnienia równości cen). Za własną stronę internetową Partnera uważa się również stronę internetową Partnera, jeżeli Partner powierza jej obsługę innej osobie, ale strona ta jest prowadzona w interesie Partnera.

  2. Jeżeli Partner korzysta również z innej usługi podobnej do Usługi Platformy Internetowej świadczonej przez podmiot trzeci, Partner zapewnia, że na Platformie Szallas.hu w danym czasie dla danej Oferty dostępna jest taka sama ilość wolnych miejsc (wolnej do rezerwacji miejsc / usług), jak na każdej innej stronie. 

 7. Partner nie podlega wymogowi Równości Cen, gdy oferuje swoje ceny Zamkniętym Grupom Konsumentów, pod warunkiem, że (i) ceny nie są szeroko lub w pełni ujawniane ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni oraz (ii) ceny oferowane w ramach danej grupy są podawane osobom, które już co najmniej raz skorzystały z usług Partnera jako członkowie Zamkniętych Grup Konsumenckich.

 8. Jeżeli Szallas.hu Zrt. posiada własną Zamkniętą Grupę Konsumentów, w sposób odpowiedni powiadomi o tym Partnera. Szallas.hu Zrt. jest uprawniony do udzielania rabatów własnej Zamkniętej Grupie Konsumentów w wysokości nieprzekraczającej Prowizję, ale zawsze na własny koszt.


 1. Rezerwacja

 1. Partner będzie prowadził dla swoich Ofert system rezerwacji w czasie rzeczywistym. W odniesieniu do Ofert zamieszczanych przez Partnera w dowolnym czasie, Użytkownicy mogą dokonać natychmiastowej Rezerwacji za pośrednictwem Platformy Szallas.hu, na wolne terminy ustalone i aktualizowane przez Partnera, po cenach i na warunkach wskazanych w Ofercie Partnera. Partner jest odpowiedzialny za aktualizację danych wyświetlanych na Platformie Szallas.hu.

 2. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika zostanie automatycznie przyjęta w formie wiadomości zwrotnej. W przypadku podania nieprawidłowych informacji Rezerwacja nie może zostać odrzucona. Wiadomość zwrotna spowoduje zawarcie umowy pomiędzy Gościem a Partnerem w cenach i na warunkach podanych w danej Ofercie w systemie rezerwacji w czasie rzeczywistym zarządzanym przez Partnera, do maksymalnej dostępności określonej przez Partnera.

 3. Szallas.hu Zrt. nie przyjmuje żadnych zobowiązań odnośnie rezultatów Usług. Szallas.hu Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za inicjację lub liczbę Rezerwacji dokonanych przez Użytkowników. W związku z nieosiągnięciem takiego rezultatu Partner nie ma prawa wysuwać wobec Szallas.hu Zrt żadnych roszczeń, w tym między innymi roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z tytułu utraconych korzyści. 


 1. Dokonywanie rezerwacji

 1. W przypadku gdy po dokonaniu Rezerwacji (wysłaniu wiadomości zwrotnej do Gościa) zostanie nawiązany kontakt poza Platformą Szallas.hu Zrt., który w istotny sposób modyfikuje warunki pierwotnej Rezerwacji, Partner zobowiązany jest powiadomić Szallas.hu Zrt. o treści takiej modyfikacji. Warunki te mogą obejmować w szczególności zmianę terminu lub czasu trwania, inną liczbę Gości, zmianę pakietu, itp. Naruszenie tych postanowień stanowi poważne naruszenie umowy.

 2. Partner zobowiązany jest natychmiast powiadomić Szallas.hu Zrt. jeśli nie jest w stanie wypełnić wynikającego z rezerwacji swojego pierwotnego zobowiązania umownego wobec Gościa. W takim przypadku Partner jako świadczenie zastępcze zapewni Gościowi obiekt noclegowy o takim samym lub wyższym standardzie bez dodatkowej opłaty dla Gościa („Usługa Zastępcza”). Usługa Zastępcza powinna posiadać podstawowe cechy usługi pierwotnej (liczba, poziom komfortu, lokalizacja obiektu noclegowego, odległość geograficzna, położenie w obrębie miejscowości, obszary do własnego wykorzystania). Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z korzystaniem z Usługi Zastępczej ponosi Partner (np.: różnica w cenie pomiędzy pierwotnym a alternatywnym miejscem noclegowym, zwrot dodatkowych kosztów podróży Gościa, którego dotyczy rezerwacja lub podróż do alternatywnego miejsca noclegowego, itp.). 

 3. Jeśli usługa świadczona przez Partnera nie odpowiada usłudze przewidzianej w Ofercie, Rezerwacji lub zmienionej umowie uzgodnionej z Gościem, lub jeżeli Partner nie jest w stanie wykonać Usługi Zastępczej lub Gość jej nie akceptuje, Partner zobowiązany jest zapewnić dla Gościa odszkodowanie lub zrekompensować Gościowi wszelkie negatywne konsekwencje, szkody, i koszty poniesione przez niego w związku z powyższymi okolicznościami. Wszelkie odszkodowania i rekompensaty należne Gościowi są wypłacane w chwili zaistnienia zdarzenia. W przypadkach objętych niniejszym rozdziałem Partner zobowiązany jest do powiadomienia i poinformowania Szallas.hu Zrt. Partner jest zobowiązany do zwolnienia Szallas.hu Zrt. od wszelkich roszczeń, kosztów i szkód powstałych wobec Szallas.hu Zrt. w związku z powyższymi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie również w przypadku gdy Partner nie wywiąże się lub nie wywiąże się w pełni ze swojego zobowiązania do aktualizacji systemu rezerwacji w czasie rzeczywistym. Naruszenie postanowień niniejszego rozdziału stanowi poważne naruszenie umowy.

 4. Szallas.hu Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gościa Partnerowi lub innym osobom trzecim, w szczególności za nieskorzystanie z obiektu noclegowego lub naruszenie warunków korzystania z obiektu noclegowego.


 1. Relacje Szallas.hu z Użytkownikami i Gośćmi

 1. Szallas.hu Zrt. prowadzi telefoniczną obsługę klienta dla Użytkowników i Gości w związku z Usługą. Prowadzenie obsługi klienta przez Szallas.hu Zrt. nie zwalnia Partnera z wykonania zobowiązań wobec Gości. 

 2. Szallas.hu Zrt. ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem lub Gościem w związku z innymi zapytaniami o oferty, na które Partner jeszcze nie odpowiedział, związanymi z funkcjonowaniem Platformy Szallas.hu, telefonicznie, SMS-em lub za pośrednictwem innych możliwości zapisanych w systemie.

 3. Szallas.hu Zrt. jest uprawniony do kontaktowania się z Gośćmi w celu:

  1. poinformowania o powstaniu umowy pomiędzy Gościem a Partnerem oraz o wynikających z tej umowy obowiązkach;

  2. poinformowania na temat korzystania z usług dotyczących obiektów noclegowych;

  3. uzgodnienia danych dotyczących jego Rezerwacji i usług, z których korzysta.

 4. Po pomyślnym odbyciu podróży z Rezerwacji, Szallas.hu Zrt. wyśle do Gościa e-mail z prośbą o wypełnienie Formularza Oceny, po którym może nastąpić jeden lub więcej e-maili przypominających (pierwszego dnia po podróży, w przypadku niewypełnienia ósmego dnia, następnie w przypadku niewypełnienia dwudziestego ósmego dnia), wypełnienie Formularza Oceny przez Gościa jest opcjonalne. Partner przyjmuje do wiadomości, że Szallas.hu Zrt. ma prawo do opublikowania opinii Gościa uzyskanej poprzez wypełnienie przez Gościa, po skorzystaniu z obiektu noclegowego, ankiety online stanowiącej część Platformy Szallas.hu. Opinie są zawsze Treściami Użytkownika, do których Partner ma prawo ustosunkować się w publicznym komentarzu na stronie internetowej Szallas.hu, przy czym Partner nie może w inny sposób odpowiedzieć na opinie Gości, ani bezpośrednio kontaktować się z Gośćmi w związku z tymi opiniami. Jeśli Gość zamieścił opinię anonimowo, Partner nie jest uprawniony do wysuwania wniosków o tożsamości Gościa i napisania imiennego komentarza lub innego odniesienia dotyczącego tożsamości Gościa. Gość zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zasad dotyczących Treści Użytkownika, które określone są w Regulaminie dotyczącym Treści, będącej częścią Regulaminu Korzystania (załącznik nr 2).  Szallas.hu Zrt. sprawdza Treści Użytkownika wyłącznie wtedy, gdy zostanie powiadomiony o treściach budzących zastrzeżenia. Partner przyjmuje do wiadomości, że Szallas.hu Zrt. może usunąć Treści Użytkownika wyłącznie w przypadku naruszenia prawa, decyzji sądu lub organu władzy, Regulaminu korzystania, albo w przypadku wyraźnej zgody Użytkownika lub Gościa, który wygenerował Treści Użytkownika.

 5. Szallas.hu Zrt. nie ma obowiązku, ale ma prawo do skontaktowania się z Partnerem w związku z reklamacjami zgłoszonymi przez Gościa oraz do rozpatrzenia wniosku Gościa.


 1. Prowizja 

 1. Z tytułu korzystania z Usługi Platformy Online Partner zapłaci Szallas.hu Zrt. Prowizję za Rezerwacje i/ lub faktyczne zobowiązanie zapłaty Gościa wobec Partnera, zgodnie z poniższymi zasadami. 

 2. Szallas.hu Zrt. jest uprawniona do otrzymania prowizji, jeżeli:

  1. Rezerwacja została dokonana; lub 

  2. Partner nie powiadomi w odpowiednim terminie Szallas.hu Zrt. o zgodnym z umową anulowaniu Rezerwacji przez Gościa;

  3. Partner omyłkowo lub przez zaniedbanie nie dostarczy rzeczywistych i prawdziwych informacji poprzez Interfejs Administracyjny;

  4. Gość rzeczywiście skorzystał z usługi, ale Partner omyłkowo lub z innego powodu ustawił przeciwnie w Interfejsie Administracyjnym;

  5. w wyniku anulowania Rezerwacji powstało zobowiązanie płatnicze Gościa wobec Partnera wynikające z umowy pomiędzy Gościem a Partnerem;

  6. umowa pomiędzy Partnerem a Gościem zostaje zmieniona poprzez pominięcie systemu Szallas.hu Zrt.

 3. Prowizja netto jest obliczana na podstawie:

  1. w przypadku punktów 54.a)-d) łączna opłata brutto za Rezerwacje; i

  2. w przypadku punktów 54.e)-f) rzeczywiste zobowiązanie płatnicze Gościa wobec Partnera (np.: kara umowna, opłata za anulowanie rezerwacji lub wartość faktycznie wykorzystanych usług).

 4. Wysokość Prowizji jest ustalana na podstawie lokalizacji i kategorii miejsca noclegowego, wysokość Prowizji będzie udostępniona na Platformie Szallas.hu (https://szallas.hu/aszf). Wysokość Prowizji jest akceptowana przez Partnera podczas procesu rejestracji, o czym Szallas.hu Zrt. informuje także w wiadomości e-mail potwierdzającym rejestrację, a także jest dostępna w Interfejsie Administracyjnym. Wysokość Prowizji może zostać skorygowana przez Partnera według własnego uznania - w górę w stosunku do podstawowego poziomu oczekiwanego - w celu poprawy pozycji Oferty w rankingu. Jednostronna modyfikacja Prowizji przez Szallas.hu Zrt. podlega zasadom modyfikacji określonym w rozdziale XVII OWU.

 5. Jeżeli Gość przed planowanym zajęciem (wykorzystaniem) obiektu noclegowego anuluje Rezerwację z zachowaniem warunków anulowania podanych przez Partnera i nie powstanie zobowiązanie płatnicze wobec Partnera, dana Rezerwacja zostanie anulowana, a Szallas.hu Zrt. nie otrzyma prowizji. Jeśli anulowanie Rezerwacji przez Gościa nastąpiło nie za pośrednictwem działu obsługi klienta Szallas.hu Zrt. lub dedykowanego interfejsu online, Partner jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia Szallas.hu Zrt. o anulowaniu przez Gościa do 10 dnia następnego miesiąca oraz do potwierdzenia anulacji poprzez oświadczenie Gościa o anulowaniu rezerwacji. Uzgodnienie prowizji odbywa się za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego (http://admin.szallas.hu / Fakturowanie / Uzgodnienie Szallas.hu).

 6. W przypadku jeśli Gość rzeczywiście skorzystał z usługi, ale Partner omyłkowo lub z innego powodu ustawił przeciwnie w Interfejsie Administracyjnym, Szallas.hu Zrt. może dochodzić swoich praw wynikających z OWU i jest uprawniony do otrzymania Prowizji. Partner może udowodnić prawidłowość swojego ustawienia poprzez wysłanie do Szallas.hu Zrt. oświadczenia Gościa o anulowaniu rezerwacji.


 1. Warunki Płatności

 1. Szallas.hu Zrt. przesyła Partnerowi fakturę z tytułu Prowizji i innych opłat w okresach miesięcznych lub w odstępach czasu określonych w DWU, Ofercie Medialnej lub innym porozumieniu między Stronami, za Rezerwacje zrealizowane i Rezerwacje anulowane z obowiązkiem zapłaty lub usług wykorzystanych w inny sposób w miesiącu poprzednim. Sposób fakturowania: faktura elektroniczna. Partner przyjmuje faktury w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. W przypadku jeżeli Partner pisemnie poinformuje Szallas.hu Zrt. o tym, że nie życzy faktury elektronicznej, Szallas.hu Zrt. wystawi fakturę w formie papierowej.

 2. Płatność za faktury dokonywana jest przelewem, kartą kredytową lub gotówką. Płatność przelewem dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany w rozdziale XX niniejszych OWU. Możliwość płatności kartą kredytową Szallas.hu Zrt. zapewnia na Interfejsie Administracyjnym za pośrednictwem dostawcy usług bankowych. Płatność gotówką jest możliwa w siedzibie firmy Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9.) w uprzednio uzgodnionym terminie. Strony odpowiednio stosują przepisy prawne dotyczące rozliczeń na czas określony, takie jak akapit 58. (1) ustawy o podatku od towarów i usług.

 3. Partner jest zobowiązany do zapłaty Prowizji i innych opłat na rzecz Szallas.hu Zrt. w terminie wskazanym na danej fakturze. Prowizja i inne opłaty uważa się za zapłacone w dniu zaksięgowania kwoty na rachunku Szallas.hu Zrt. Termin płatności faktury z tytułu prowizji określa właściwa dla Partnera Kategoria Obsługi Partnerów, które są następujące:

  1. VIP: Wyjątkowo stabilna firma, termin płatności: 30 dni kalendarzowych, data zawieszenia usługi: 30 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności.

  2. Wyróżniony: Stabilna firma, termin płatności: 14 dni kalendarzowych, data zawieszenia usługi: 15 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności.

  3. Normalny: Firma o średnim poziomie ryzyka, termin płatności: 14 dni kalendarzowych, data zawieszenia usługi: 8 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności.

  4. Ryzykowny: Firma o ponadprzeciętnym poziomie ryzyka, termin płatności: 8 dni kalendarzowych, data zawieszenia usługi: 4 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności.

  5. Wysoce ryzykowny: Firma o znacznie wyższym poziomie ryzyka od przeciętnego, termin płatności: 8 dni kalendarzowych, data zawieszenia usługi: 2 dni kalendarzowych po upływie terminu płatności.

  6. Wykluczony: Firma o podwyższonym poziomie ryzyka, były partner Szallas.hu Zrt., której zobowiązanie z tytułu faktur kilkakrotnie znalazło się na etapie windykacji przez firmę windykacyjną lub faktura nie została odzyskana w drodze prawnej, ponowne wyświetlenie Partnera jest możliwe w przypadku wpłacenia zaliczki.

 4. Klasyfikacja do Kategorii Obsługi Partnerów nie zmienia warunków płatności wynikających z wcześniejszych OWU w przypadku Partnerów posiadających umowę obowiązującą w dniu wejścia w życie niniejszych OWU. Szallas.hu Zrt. dokona rewizji Kategorii Obsługi Partnerów po wejściu w życie niniejszych OWU każdego roku w dniu 31 października albo jeśli to jest dniem wolnym od pracy, w dniu roboczym następującym po tej dacie, i na podstawie przestrzegania terminu płatności za faktury wystawione w ciągu 365 dni przed rewizją może określić nową obowiązującą Kategorię Obsługi Partnera. Po dokonaniu rewizji, długotrwałe przestrzeganie terminów płatności może skutkować zmianą na lepsze kategorii obsługi partnera, a długotrwałe nieprzestrzeganie terminów płatności może skutkować zmianą na gorsze tej kategorii, gdzie długotrwałe opóźnienie płatności jest definiowane jako opóźnienie przekraczające średnio 5 dni kalendarzowych. Publiczne ujawnienie (strony urzędu podatkowego, ogłoszenia sądu rejestrowego) negatywnych zdarzeń lub zaangażowanie firmy windykacyjnej z powodu niezapłaconych faktur może doprowadzić do natychmiastowego obniżenia Kategorii Obsługi Partnerów.

 5. Szallas.hu Zrt. ma prawo do jednostronnego ustalania i zmiany Kategoria Obsługi Partnerów i warunków klasyfikacji do poszczególnych kategorii. Kategoria Obsługi Partnerów nie jest publicznie dostępną informacją.

 6. W celu sporządzenia i weryfikacji rzetelnych rozliczeń Partner zobowiązuje się umożliwić Szallas.hu Zrt. wgląd do swoich rejestrów w niezbędnym zakresie lub udzielić wiarygodnych informacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do należnej Szallas.hu Zrt. Prowizji, opłat i ich wysokości.

 7. W przypadku naruszenia zobowiązań płatniczych wobec Szallas.hu Zrt. stosuje się postanowienia rozdziału XVI.

 8. Partner może złożyć pisemną reklamację dotyczącą faktur w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania faktury. Parter musi jasno uzasadnić roszczenie dotyczące faktury i załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające reklamację. Szallas.hu Zrt. w ciągu pięciu dni roboczych rozpatrzy i podejmie decyzję o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Szallas.hu Zrt., Partner może zwrócić się do sądu zgodnie z niniejszymi OWU.


 1. Usługa Płatności Online

 1. Usługa Płatności Online będzie wprowadzana stopniowo. Szallas.hu Zrt. poinformuje Partnera za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego o tym, że rozwój technologii aplikacji IT umożliwił udostępnienie Partnerowi Usługę Płatności Online. Zarejestrowany przed 1 stycznia 2021 roku Partner obsługujący obiekt noclegowy na Węgrzech, może wskazać w Interfejsie Administracyjnym, według własnego uznania chęć skorzystania z Usługi Płatności Online, w przypadku Partnerów zarejestrowanych dnia 1 stycznia 2021 roku lub później korzystanie z Usługi Płatności Online staje się obowiązkowe. Postanowienia punktów 68-77 mają zastosowanie do Umowy z Partnerem od dnia, w którym Partner skorzysta z Usługi Płatności Online lub korzystanie z takiej usługi stanie się obowiązkowe w przypadku Partnera. W pozostałych przypadkach stosuje się postanowienia punktu 79.

 2. Jeśli Partner podlega pod Usługę Płatności Online, to poprzez akceptację niniejszych OWU Partner upoważnia Szallas.hu Zrt., aby działając w charakterze pośrednika w myśl § 6:129 Kc. (technicznego asystenta realizacji) odebrał od Gości zaliczkę lub kwotę przekraczającą zaliczkę należną Partnerowi z tytułu umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Gościem w wyniku Rezerwacji. Szallas.hu Zrt. jest zobowiązana do rozliczenia się z Partnerem z otrzymanych kwot w następujący sposób.

 3. W ramach Usługi Płatności Online Szallas.hu Zrt. działając na podstawie upoważnienia Partnera zleca zaksięgowanie wpłaconej przez Gościa kwoty (przelewem bankowym, kartą kredytową lub kartą SZÉP) z konta Gościa na założony w tym celu rachunek depozytowy Szallas.hu Zrt., jako rachunek zbiorczy. W związku z tym, Gość może korzystać wyłącznie z metody płatności, która umożliwia mu przelanie pieniędzy na konto bankowe prowadzone w forintach węgierskich na Węgrzech, system obsługuje wyłącznie forinty węgierskie. Jeżeli Partner w swojej Ofercie określi inną walutę w odniesieniu do kwot do zapłaty, w momencie dokonywania Rezewacji Szallas.hu Zrt. przeliczy daną kwotę i potrąci od Gościa kwotę w forintach węgierskich po kursie Węgierskiego Banku Narodowego z dnia poprzedniego. W związku z powyższym Partner nie jest uprawniony do żądania od Szallas.hu Zrt. lub Gościa jakichkolwiek kosztów lub opłat z tytułu różnic kursowych lub z jakiegokolwiek innego tytułu.

 4. W ramach Usługi Płatności Online Szallas.hu Zrt. zapewnia Gościowi możliwość uiszczenia należności należnej Partnerowi od Gościa:

  1. przelewem bankowym;

  2. za pomocą karty kredytowej lub debetowej; lub  

  3. za pomocą Karty Széchenyi Pihenő („Karta SZÉP”) zgodnie z rozporządzeniem rządu 76/2018 (IV.20.), pod warunkiem, że Partner jest punktem akceptującym Kartę SZÉP i odpowiednio skonfigurował to w Interfejsie Administracyjnym.

 5. Jeżeli Partner w Interfejsie Administracyjnym wskazał, że jest punktem akceptującym Kartę SZÉP, tym samym oświadcza, że w pełni spełnia wymogi prawne, przedmiotowe i techniczne do akceptacji Karty SZÉP oraz że prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawnymi, posiadając wszelkie niezbędne zezwolenia urzędowe. Ponadto Partner oświadcza, że rzeczywiście świadczy usługi zgodne z klasyfikacją działalności TEÁOR na podstawie rozporządzenia rządu 76/2018 (IV. 20.). Szallas.hu Zrt. nie ma obowiązku, ale ma prawo do sprawdzenia poprawności ustawień. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do rekompensaty wszelkich szkód wyrządzonych Szallas.hu Zrt. lub Gościowi w wyniku nieważnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych ustawień. W przypadku akceptacji Karty SZÉP Partner zobowiązany jest do wskazania w Interfejsie Administracyjnym:

  1.  numeru rejestracyjnego swojego punktu akceptacji Karty SZÉP oraz 

  2. z których subkont o których mowa w punkcie a)-c) akapit (1) § 71 ustawy CXVII z 1995 roku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych może akceptować płatności za pomocą Karty SZÉP; oraz 

  3. z którym bankiem wydającym Kartę SZÉP pozostaje w stosunku prawnym.

 6. Szallas.hu Zrt. z konta zbiorczego będzie dokonywał płatności na rzecz Partnerów raz w tygodniu. Wraz z dokonaniem wypłaty Szallas.hu Zrt. za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego dostarczy Partnerom dokładne rozliczenie o pozycjach, z których składa się dana płatność, tj. jakiej Rezerwacji dotyczy i z jakiego tytułu prawnego została dokonana. Szallas.hu Zrt. przekaże Partnerowi kwoty wpłacone przez Gościa w następujący sposób:

  1. zaliczkę w pierwszym dniu przelewu następującym po terminie określonym w Ofercie, służącym do anulowania bez obowiązku zapłaty. Termin płatności zaliczki nie może być krótszy niż termin, w którym Gość może anulować Rezerwację bez obowiązku zapłaty;

  2. z kwoty wpłaconej przez Gościa na rachunek zbiorczy część powyżej zaliczki (jeśli taka jest) zostanie przekazana przez Szallas.hu Zrt. na rzecz Partnera w pierwszym dniu przelewu następującym po dniu potwierdzonego przybycia Gościa do obiektu noclegowego Partnera;

  3. kwotę odpowiadającej dowolnemu zobowiązaniu płatniczemu Gościa wobec Partnera (lub niezapłaconej części), które powstało z powodu anulowania Rezerwacji, w pierwszym dniu przelewu następującym po dacie wymagalności.

 7. Usługodawca określa, w przypadku których rezerwacji możliwa jest płatność online. Jeżeli Oferta zawiera warunki płatności online, Gość będzie mógł zapłacić Partnerowi tylko w sposób określony w niniejszym dokumencie. Minimalną kwotą do zapłaty przez Gościa jest kwota zaliczki określona w Ofercie; ale Gość ma prawo do zapłaty wyższej kwoty. Szallas.hu Zrt. zwróci na rachunek Gościa (nadawcy) tę część kwoty wpłaconej przez Gościa, która przekracza kwoty należne Partnerowi z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gościem a Partnerem na podstawie Rezerwacji. Jeżeli Gość nie spełni w terminie obowiązku wpłaty określonej w Ofercie zaliczki, oznacza to odstąpienie od umowy pomiędzy Partnerem a Gościem, a Rezerwacja Gościa zostaje automatycznie anulowana, z wyjątkiem następującego przypadku. Jeżeli kwota wpłacona przez Gościa jest niższa od określonej w Ofercie kwoty zaliczki o maksymalnie 100,- HUF, Rezerwacja nie zostanie anulowana, a Gość jest zobowiązany do zapłacenia różnicy w dowolny sposób uwzględniony w niniejszym OWU (np. za pomocą Usługi Płatności Online lub bezpośrednio Partnerowi po przybyciu do miejsca noclegowego).

 8. Jeżeli Gość zmodyfikuje Rezerwację i Szallas.hu Zrt. wie o tym, Interfejs Administracyjny automatycznie prześledzi następujące zmiany: zmiana całkowitej kwoty brutto Rezerwacji, zmiana terminu płatności zaliczki oraz w przypadku zgodnego z prawem anulowania Rezerwacji zmiana kwoty należnej Partnerowi. Interfejs Administracyjny natomiast nie umożliwia zmian, które spowodowałyby przesunięcie daty wyjazdu - jeśli nie została jeszcze zapłacona zaliczka - na datę znajdującą się w najbliższych trzech dniach. Jeżeli w wyniku zmiany całkowita kwota brutto Rezerwacji uległaby zmniejszeniu poniżej kwoty wpłaconego już zadatku, system obniży zaliczkę do nowej całkowitej kwoty brutto Rezerwacji, a nadwyżka zostanie zwrócona Gościowi przez stronę dysponującą tą kwotą.

 9. Za korzystanie z Usługi Płatności Online Partner uiszcza na rzecz Szallas.hu Zrt. opłatę za Usługę Płatności Online. Opłata za Usługę Płatności Online jest sumą następujących kwot:

  1. Jeżeli Gość płaci Kartą SZÉP, opłata za Usługę Płatności Online wynosi 2,84% + VAT od wpłaconej kwoty;

  2. Jeżeli Gość płaci kartą kredytową lub debetową, opłata za Usługę Płatności Online wynosi 1% + VAT od wpłaconej kwoty;

 10. Szallas.hu Zrt. jest zobowiązana do przekazania Partnerowi z rachunku zbiorczego kwoty pomniejszonej o Opłatę za Usługę Płatności Online. Partner zobowiązany jest traktować kwotę nie pomniejszoną o Opłatę za Usługę Płatności Online jako kwotę wpłaconą przez Gościa. Partner na zapłacone kwoty wystawia Gościowi fakturę zaliczkową i fakturę końcową, wobec Szallas.hu Zrt. nie ma obowiązku wystawiania faktur. Szallas.hu Zrt. wystawi fakturę z tytułu Opłaty za Usługę Płatności Online, która zostanie oznaczona jako niewymagająca realizacji finansowej. Datą zapłaty Opłaty za Usługę Płatności Online jest data zapłaty na rzecz Partnera. W 2020 roku Szallas.hu Zrt. udzieli swoim Partnerom rabatu w postaci obniżenia prowizji za miesiąc, w którym odbywa się podróż z rezerwacji o kwotę Opłaty za Usługę Płatności Online w przypadku rezerwacji otrzymanych i zrealizowanych (odbytych) do dnia 31 grudnia 2020 roku. Opłata za Usługę Płatności Online jest płatna na rzecz Szallas.hu Zrt. w przypadku gdy Szallas.hu Zrt. przekazał Partnerom środki pieniężne w związku z Rezerwacją.

 11. Partner w ramach Usługi Płatności Online może wystawić Gościowi fakturę na kwoty zapłacone przez Gościa i należne Partnerowi wraz z pozostałą kwotą niezapłaconego salda całkowitej ceny brutto Rezerwacji oraz wartości usług wykorzystanych na miejscu, niewymienionych w Ofercie. Opłata za Usługę Płatności Online nie może zostać przeniesiona przez Partnera na Gościa. 

 12. Za wyjątkiem płatności Kartą SZÉP, Szallas.hu Zrt. nie będzie brał udziału w żadnej sprawie dotyczącej zwrotu pieniędzy lub odszkodowania pomiędzy Partnerem a Gościem. Jeżeli w przypadku płatności Kartą SZÉP Partner będzie miał obowiązek zwrotu płatności wobec Gościa, Partner zobowiązany jest powiadomić o tym Szallas.hu Zrt. i przelać kwotę na rachunek bankowy Szallas.hu Zrt. Szallas.hu Zrt. jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty Gościowi na to samo konto, z którego wpłynęła pierwotna płatność za daną Rezerwację na podany w tym celu rachunek bankowy Szallas.hu Zrt.

 13. W przypadku gdy Partner nie jest objęty Usługą Płatności Online, ale Partner zgodnie z Ofertą wymaga wpłaty zaliczki, Partner zobowiązany jest do wprowadzenia w Interfejsie Administracyjnym międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN, Swift) dla przelewu bankowego, ustawienie którego jest możliwe w Interfejsie Administracyjnym. Jeżeli dane te nie są dostępne w Interfejsie Administracyjnym, Szallas.hu Zrt. ma prawo odmówić ustawienie takiej opcji. 


 1. Ochrona danych, poufność i ochrona prywatności

 1. Z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w niniejszym OWU, a także z wyłączeniem danych udostępnionych Gościom lub Użytkownikom, Szallas.hu Zrt. i Partner są zobowiązane do zachowania poufności (i) warunków Umowy pomiędzy nimi, (ii) faktów, informacji i danych dotyczących działalności drugiej strony i partnerów umownych ujawnionych im w trakcie wykonywania Umowy oraz (iii) wszelkich innych informacji, co do których strona postępująca w sposób rozsądny mogłaby zasadnie oczekiwać, że druga strona będzie je traktować w sposób poufny („Informacje Poufne”). Strona nie będzie wykorzystywać ani ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych dotyczących drugiej strony w celach innych niż wykonywanie obowiązków i korzystanie z praw wynikających z Umowy (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub przepisy albo za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony), będzie je traktować jako tajemnicę handlową i podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony. Postanowienia te mają zastosowanie również do osób pozostających w stosunku pracy lub innym stosunku ze stronami.

 2. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie 2016/679/WE; „GDPR”) oraz ustawą CXII z 2011 roku w sprawie prawa do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji („Infotv.”) Szallas.hu Zrt. i Partner są uważani za niezależnych administratorów danych, a zapewnienie Gościom odpowiednich informacji o ochronie danych jest niezależną odpowiedzialnością i obowiązkiem Szallas.hu Zrt. i Partnera. Dane osobowe Gości będą przekazywane przez Szallas.hu Zrt. Partnerowi na podstawie zgody Gości, wyłącznie w celu wykonania Umowy, a Partner nie może przekazywać tych danych osobom trzecim i wykorzystywać ich w innych celach (np. w celu reklamy, bezpośredniego kontaktu z Gośćmi). Szallas.hu Zrt. i Partner zgodnie ustalają, że Szallas.hu Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem przetwarzania danych przez Partnera po przekazaniu danych Partnerowi, a Partner zobowiązuje się i gwarantuje, że będzie przetwarzał dane Gościa, w tym dane samodzielnie zgromadzone przez Partnera, w ramach przepisów prawnych, w określonym celu oraz przez dozwolony i niezbędny okres czasu. Szallas.hu Zrt. nie udziela Gościom żadnych informacji dotyczących zarządzania danymi przez Partnera, do tego zobowiązany jest jedynie Partner. Partner ponosi odpowiedzialność i zwalnia Szallas.hu Zrt. w zakresie wszelkich roszczeń i szkód wynikających z naruszenia przez Partnera niniejszych postanowień o ochronie danych.

 3. W celu zawarcia i przestrzegania OWU przez strony oraz skorzystania z Usługi przez Partnera konieczne jest, aby określone dane osób fizycznych działających w imieniu Partnera, niezbędne do utrzymywania kontaktów i świadczenia Usługi (np.: kadra kierownicza, pracownicy upoważnieni do składania zamówień/podpisywania, osoby odpowiedzialne za kontakty w zakresie fakturowania i spraw finansowych, pracownicy/agenci obsługujący gości lub rezerwacje, itp.) były przetwarzane przez Szallas.hu Zrt. jako administratora danych.  Partner przekazuje dane i ma prawo do ich modyfikacji lub usunięcia. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że podczas korzystania z Usług dane są przekazywane zgodnie z prawem i na podstawie właściwego poinformowania osób prywatnych, których dotyczą. Szallas.hu Zrt. nie jest zobowiązana do sprawdzenia tego. Partner ponosi odpowiedzialność i zwalnia Szallas.hu Zrt. w zakresie wszelkich roszczeń i szkód wynikających z naruszenia przez Partnera powyższych postanowień.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja praw i obowiązków wynikających z Umowy pomiędzy Szallas.hu Zrt. a Partnerem, co leży w prawnie uzasadnionym interesie obu stron. Zarządzanie danymi oznacza wyżej opisane, bezpośrednio związane ze świadczeniem Usługi wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osób do kontaktów biznesowych. Partner może zainicjować uzgodnienia odnośnie swoich roszczeń w zakresie zarządzania danymi pod adresem e-mail hotel@szallas.hu.

 5.  Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

  1. podana podczas rejestracji nazwa użytkownika, hasło, numer telefonu i adres e-mail, które mogą być udostępnione Gościom; imię i nazwisko, dział, adres e-mail, numer telefonu osób do kontaktów, dane dotyczące obiektu noclegowego (nazwa, typ, kategoria, adres), dane rozliczeniowe;

  2. w przypadku Partnera będącego osobą prywatną: podane w danych rozliczeniowych imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, imię i nazwisko matki, adres rozliczeniowy i korespondencyjny, NIP, adres e-mail do faktury;

  3. w przypadku Partnera będącego jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą prywatną posiadającą NIP, organizacją non-profit lub spółką: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, numer rejestracyjny spółki, adres rozliczeniowy i korespondencyjny, adres e-mail do faktury, numer rachunku bankowego;

  4. dane wygenerowane przez daną osobę prywatną podczas korzystania z Usługi (np. pliki logów, treść wiadomości).

 6. Okres przetwarzania danych kończy się po upływie 8 lat od zakończenia stosunku biznesowego z Partnerem, z wyjątkiem danych związanych z przepisami podatkowymi oraz danych wymaganych przez ustawę o rachunkowości do celów księgowych, które to dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków księgowych przez okres 8 lat zgodnie z § 169 ustawy C z 2000 roku oraz przez okres przedawnienia określony w ustawie XCII z 2003 roku o ordynacji podatkowej. Dane osobowe są przechowywane w systemie elektronicznym Szallas.hu Zrt., dane są przechowywane na serwerach dostarczonych przez Zero Time Service Kft. (siedziba: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4., NIP: 23386031-2-13, numer rejestracji firmy: 13-09-147733) (Podmiot przetwarzający dane). Serwery są wykorzystywane wyłącznie przez Szallas.hu Zrt. Szallas.hu usunie wszystkie przychodzące wiadomości, w tym nazwę i adres e-mail nadawcy oraz wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie dostarczone przez nadawcę po maksymalnie pięciu latach od danej sprawy.


 1. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści (w tym projekt, układ, grafikę i inne elementy wizualne, materiały, oprogramowania i inne zastosowane rozwiązania, pomysły, ich realizację) wyświetlane na Platformie Szallas.hu Zrt. stanowią wyłączną własność intelektualną Szallas.hu Zrt. („Własność intelektualna Szallas.hu”), z wyłączeniem (i) treści udostępnionych przez Partnera; (ii) Treści Użytkownika; i (iii) znaki towarowe i inne treści wyświetlane na Platformie Szallas.hu i należące do osób innych niż Szallas.hu Zrt. 

 2. Oprócz związanego z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem Usługi wyświetlania, tymczasowego powielania i kopiowania na własny użytek, Własność Intelektualna Szallas.hu Zrt. bez uprzedniej piesmnej zgody Szallas.hu Zrt. nie może być używana lub wykorzystana w jakiejkolwiek innej formie, wszelkie takie działania mogą prowadzić do wszczęcia postępowania cywilnego i karnego. 

 3. Partner oświadcza i gwarantuje, że tekst, zdjęcia, filmy, grafiki i inna własność intelektualna zamieszczane przez Partnera lub w imieniu Partnera są własnością intelektualną Partnera albo że Partner ma prawo do ich wykorzystania w związku z Usługą oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. W odniesieniu do tych własności intelektualnych Partner udziela Szallas.hu Zrt. pełnego prawa do korzystania z nich w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. Partner ponosi odpowiedzialność i zwalnia Szallas.hu Zrt. w zakresie wszelkich roszczeń i szkód wynikających z naruszenia przez Partnera powyższych postanowień lub z faktu, że okażą się one nieprawdziwe. 

 4. W przypadku jakichkolwiek informacji zwrotnych, komentarzy lub wniosków związanych z Usługą, wysłaną, przekazaną lub w inny sposób udostępnioną przez Partnera Szallas.hu Zrt., nie stanowiących Informacji Poufnych, Partner akceptuje i zgadza się bez odwołania, że Szallas.hu Zrt. może bezpłatnie, bezwarunkowo i w dowolnej formie wykorzystać takie informacje zwrotne, komentarze lub wnioski w celu modyfikacji lub ulepszenia Usługi.


 1. Dodatkowe gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności

 1. Partner gwarantuje i oświadcza, że jest legalnie zarejestrowanym i legalnie działającym przedsiębiorstwem oraz że prowadzi swoją działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów, licencji i zezwoleń oraz po złożeniu niezbędnych oświadczeń oraz że sprzedaż jego usługi i zawarcie Umowy nie jest sprzeczne z jakimikolwiek zobowiązaniami wobec innych osób, jakimkolwiek prawem i/lub jakimikolwiek wymaganiami właściwych władz. 

 2. Szallas.hu Zrt. gwarantuje, że jest legalnie zarejestrowaną i legalnie działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółką gospodarczą oraz że jest uprawniony do wykonywania działań w ramach niniejszych OWU.

 3. Szallas.hu Zrt świadczy Usługę w określonym stanie („AS IS”), Szallas.hu Zrt. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, niezawodność, bezbłędność działania, kompleksowość lub przydatność do określonego celu Usługi, w tym oprogramowania wykorzystanego do działania Usługi oraz wszelkich treści dostępnych w ramach Usługi. Ponadto Szallas.hu Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i ich konsekwencje wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie techniczne lub przerwy w działaniu sieci internetowej, przestoje techniczne lub przerwy wszelkiego rodzaju, destrukcyjne aplikacje lub programy zainstalowane przez inne osoby (na przykład: wirusy, robaki, makra lub działania hakerów).

 4. Zgodnie z powyższym Szallas.hu Zrt. wykorzysta wszelkie dostępne technologie i środki w celu zagwarantowania ciągłości świadczonej przez siebie Usługi, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieuniknione zdarzenie zewnętrzne poza zakresem jego zainteresowań i działalności, które utrudnia wykonanie prac wymaganych do realizacji lub dostępność urządzeń technicznych (np.: strajk, powódź, trzęsienie ziemi, ulewa, awaria zasilania, awaria Internetu, awaria transmisji danych, zakłócenia w zapewnieniu transmisji danych, itp.).

 5. Odpowiedzialność Szallas.hu Zrt. wobec Partnera w związku z Usługą w żadnym wypadku i z żadnego tytułu nie przekroczy łącznej kwoty Prowizji zapłaconych przez Partnera w okresie 12 miesięcy poprzedzających roszczenie.

 6. Partner może zgłaszać wszelkie zastrzeżenia i/lub uwagi w związku z Usługą Szallas.hu Zrt. w siedzibie Szallas.hu Zrt. lub za pośrednictwem dowolnych danych kontaktowych podanych przez Szallas.hu Zrt. Elektroniczne dane kontaktowe Szallas.hu Zrt.:

  1. hotel@szallas.hu – Grupa Obsługi Partnerów 

  2. szamlazas@szallas.hu – Fakturowanie 

  3. szallas@szallas.hu – Obsługa Gości


 1. Naruszenie Umowy

 1. Partner zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za Usługi w terminie płatności wskazanym na fakturze wystawionej przez Szallas.hu Zrt. W przypadku opóźnień w płatnościach Szallas.hu Zrt. nalicza odsetki za zwłokę (i) w przypadku osób prywatnych zgodnie z akapitem (1) § 6:48 Kc. (ii) w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i osób prawnych zgodnie z akapitem (1) 6:155 Kc.

 2. Jeżeli Partner zalega z płatnością z terminem płatności wskazanym na fakturze powyżej okresu przekraczającego okres zawieszenia świadczenia usługi określony w punkcie 61 niniejszych OWU, Szallas.hu Zrt. będzie uprawniona do:

  1. oprócz wstrzymania wyświetlania Oferty Partnera również zawieszenia możliwości dokonywania Rezerwacji Oferty, w taki sposób, że podstrona z Ofertami Partnera w dalszym ciągu będzie dostepna, ale Szallas.hu Zrt. ma prawo do wyświetlania odpowiednich, alternatywnych ofert od innych partnerów; 

  2. wstrzymania wyświetlania wszystkich Ofert Partnera na Platformie Szallas.hu Zrt. i/lub Innych Platformach. 

 3. W przypadku opóźnienia w płatnosciach przekraczającego 30 dni Szallas.hu Zrt. ma prawo dochodzić swoich roszczeń za pomocą wszelkich środków prawnych lub zlecić dochodzenie roszczeń innym podmiotom. Szallas.hu Zrt. jest uprawniony do obciążenia Partnera kosztami związanymi z dochodzeniem roszczeń. W przypadku opóźnienia Partnera Szallas.hu Zrt. może zażądać w forintach węgierskich równowartość kwoty 40 EUR tytułem pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem jego roszczeń, ustalonych na podstawie oficjalnego kursu wymiany walut Banku Centralnego Węgier w dniu rozpoczęcia opóźnienia w płatnościach (koszty ryczałtowy windykacji). Szallas.hu Zrt. jest również uprawniony do zwrotu kosztów dochodzenia roszczenia, jeżeli przekraczają one uiszczoną opłatę z tytułu kosztów. Koszty takie mogą obejmować w szczególności koszty postępowania, publikacji, opłat notarialnych, opłat adwokackich, opłat egzekucyjnych, itp.

 4. Za zniesienie ograniczeń wyświetlania z powodu niedotrzymania terminu płatności wskazanego na fakturze Szallas.hu Zrt. może naliczyć opłatę, której wysokość wynosi (i) 1500 HUF + VAT przed przekazaniem do windykacji oraz (ii) 15.000 HUF + VAT po przekazaniu do windykacji. Szallas.hu Zrt. zastrzega sobie prawo do odmowy zniesienia ograniczeń wyświetlania lub wniosku o ponowną rejestrację Partnera do czasu całkowitego wywiązania się z zobowiązań płatniczych, dopóki Partner ma dług wobec Szallas.hu Zrt. Szallas.hu Zrt. ma również prawo według własnego uznania uzależnić ponowną rejestrację takich Partnerów od zawarcia odrębnej umowy regulującej wypełnianie zobowiązań płatniczych.

 5. W przypadku opóźnienia Partnera w płatnościach, w przypadku akceptacji i spełnienia specyficznych warunków określonych przez Szallas.hu Zrt., Partner może zwrócić się do Szallas.hu Zrt. o odroczenie płatności, za opłatą w wysokości 4500 HUF + VAT za każdy przypadek. Opłata ta jest należna na koniec okresu odroczonej płatności i będzie płatna na podstawie odpowiedniej faktury. Jeżeli Szallas.hu Zrt. udzieli zgody na odroczenie płatności, czyni to w każdym przypadku bez uszczerbku dla swoich praw.

 6. W przypadku wielokrotnego i poważnego naruszenia Umowy przez Partnera, w tym któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU, albo nieusunięcia naruszenia Umowy pomimo wielokrotnych wezwań, Szallas.hu Zrt. ma prawo do odmówienia wyświetlania Oferty albo do zawieszenia lub usunięcia już opublikowanej Oferty albo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (i zakończenia świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym). Oprócz poważnych naruszeń Umowy wyraźnie wskazanych w jakiejkolwiek części Umowy, za poważne naruszenie Umowy uznaje się następujące przypadki:

  1. Oferta jest w sposób oczywisty niekompletna, nieistniejąca, niekonkretna, sprzeczna, wprowadzająca w błąd, nieprawdziwa, nierealistyczna, obiektywnie niewykonalna albo naruszająca lub mogąca naruszyć dobre imię innej osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego; albo nie zawiera minimum danych niezbędnych Użytkownikowi/Gościowi do podjęcia świadomej decyzji (np.: cena, istotne parametry obiektu noclegowego); 

  2. Partner podaje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd dane na Interfejsie Administracyjnym (nieprawidłowe lub nierealistycznie niskie ceny, które nie są zapewnione Gościowi po dokonaniu Rezerwacji);

  3. Partner nalicza wyższą cenę niż cena wskazana w Rezerwacji;

  4. Partner nie dba o aktualność informacji w swoim systemie na Interfejsie Administracyjnym, co prowadzi do odrzucenia (w tym do overbookingu przy użyciu systemu rezerwacji w czasie rzeczywistym);

  5. Partner systematycznie lub w sposób powtarzający się odrzuca Rezerwację Gości (wliczając sytuacje gdy pomimo potwierdzenia lub przyjęcia rezerwacji w czasie rzeczywistym nie przyjmuje Gościa);

  6. Szallas.hu Zrt. otrzymuje kilka poważnych skarg i/lub powiadomień od jednego lub więcej Gości, którzy zarezerwowali pokój u Partnera, lub jedna skarga dotyczy szczególnie poważnego przypadku;

  7. jakakolwiek osoba działająca w imieniu Partnera wykazuje nieodpowiednie, obraźliwe, nieprofesjonalne zachowanie w stosunku do Gości lub pracowników Szallas.hu Zrt.;

  8. Oferta jest według jednostronnej oceny Szallas.hu Zrt. niezgodna z Platformą Szallas.hu lub wizerunkiem, ideą Szallas.hu Zrt., sprzeczna z zasadami polityki biznesowej Szallas.hu Zrt. i/lub w sposób bezpośredni lub pośredni narusza interesy rynku reklamowego i/lub interesy biznesowe Szallas.hu Zrt.;

  9. Oferta nie może być zrealizowana z przyczyn technicznych lub objętościowych;

  10. Oferta została formalnie lub nieformalnie zakwestionowana przez organ władzy;

  11. Partner naruszy postanowienia gwarancyjne OWU, lub wielokrotnie naruszy którekolwiek z postanowień OWU;

  12. Partner ma nieuregulowany dług wobec Szallas.hu Zrt.; lub 

  13. w odniesieniu do Partnera wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, postępowanie przymusowej likwidacji, postępowanie wszczęte przez organ podatkowy lub sądowe postępowanie egzekucyjne;

  14. liczba anulowanych rezerwacji dotyczących obiektu noclegowego Partnera jest szczególnie wysoka, tzn. wskaźnik anulowania rezerwacji w stosunku do zrealizowanych rezerwacji jest o 30 punktów procentowych wyższy niż średnia dla danej miejscowości i typu obiektu noclegowego w dowolnym badanym okresie kolejnych 30 dni.

 7. Partner zobowiązany jest do zwolnienia Szallas.hu Zrt. od wszelkich roszczeń, szkód i kosztów wynikających z naruszenia Umowy przez Partnera i wypłaty odszkodowania z tego tytułu.


 1.  Czas trwania, rozwiązanie, zmiana Umowy

 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym najkrótszy możliwy okres obowiązywania Umowy wynosi 1 dzień. 

 2. Umowa ulega rozwiązaniu:

  1. za obopólną zgodą stron;

  2. w drodze zwykłego wypowiedzenia;

  3. w drodze nadzwyczajnego wypowiedzenia;

  4. oraz przez odstąpienie od Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych. 

 3. Zwykłe wypowiedzenie umowy może być dokonane z zachowaniem co najmniej 1-dniowego okresu wypowiedzenia. Zwykłe wypowiedzenie musi być uzasadnione. Prawo do wypowiedzenia nie ogranicza prawa Szallas.hu Zrt. do zawieszenia wyświetlania treści zgodnie z postanowieniami OWU. Oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy można składać za pośrednictwem Interfejsu Administracyjnego. 

 4. W ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia zamiaru, Szallas.hu Zrt. zrealizuje zamiar zawieszenia Partnera. 

 5. Szallas.hu Zrt. zawiera umowę wyłącznie z zarządcą obiektów noclegowych i na podstawie akapitu (2) § 6:18 Kc. przyjmuje, że osoby dokonujące rejestracji są uprawnione do składania oświadczeń prawnych w imieniu zarządcy obiektów noclegowych oraz do zawarcia Umowy. Szallas.hu Zrt. traktuje wszystkie wiadomości pojawiające się na interfejsie administracyjnym udostępnionym Partnerowi jako prawnie wiążące oświadczenie Partnera. Partner zgodnie z powyższymi wyraźnie uznaje ważność prawną złożonych przez siebie oświadczeń. 

 6. W przypadku zmiany zarządcy zarejestrowanego obiektu noclegowego Strony i nowy zarządca uważają to za przeniesienie Umowy w myśl § 6:208 - § 6:210 Kc. Partner zobowiązany jest do poinformowania Szallas.hu Zrt. o zmianie zarządcy, a w przypadku zmiany zarządcy zobowiązany jest do poinformowania strony przejmującej o istniejącej Umowie z Szallas.hu Zrt. Jeżeli Szallas.hu Zrt. w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na przeniesienie Umowy z Partnerem na nowego zarządcę. W takim przypadku lub w przypadku innej zgody udzielonej przez Szallas.hu, za datę przeniesienia Umowy uważa się datę dokonania zmian w Interfejsie Administracyjnym, na podstawie których możliwe jest ustalenie zmiany zarządcy danego obiektu noclegowego (i dane rozliczeniowe nowego zarządcy). W odniesieniu do otwartych (jeszcze nie odbytych) Rezerwacji, kwoty zapłacone przez Szallas.hu Zrt. na podstawie Umowy poprzedniemu zarządcy do dnia przeniesienia uważa się z punktu widzenia Umowy za zapłacone nowemu zarządcy; nowy zarządca nie ma prawa żądać tych kwot od Szallas.hu Zrt. i/lub Gościa. W konsekwencji przeniesienia Umowy nowy zarządca będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji, Opłat za Usługę Płatności Online oraz innych opłat związanych z Rezerwacjami zrealizowanymi w czasie jego zarządzania (jeszcze nie zapłaconymi przez poprzedniego zarządcę). Partner jest zobowiązany do poinformowania nowego zarządcy o wszystkich istniejących Umowach, przy czym za rozwiązanie wszelkich elementów Umów, które nie zamierza kontynuować, odpowiada Partner jako stary zarządca (gold/silver). W przypadku zmiany zarządcy, Partner jako stary zarządca zobowiązany jest do uregulowania faktur wystawionych na niego za Rezerwacje dokonane w czasie jego zarządzania oraz do zapłaty Prowizji, Opłat za Usługę Płatności Online oraz innych opłat związanymi z Rezerwacjami zrealizowanymi w czasie zarządzania nowego zarządcy w przypadku (i) jeżeli i dopóki zmiany niezbędne do zmiany zarządcy danego obiektu noclegowego nie zostaną dokonane w Interfejsie Administracyjnym na podstawie zgody Szallas.hu Zrt.; i/lub (ii) jeżeli Umowa z Partnerem nie zostanie inaczej przeniesiona na nowego zarządcę. Naruszenie postanowień niniejszego rozdziału przez Partnera stanowi poważne naruszenie umowy.

 7. Szallas.hu Zrt. opublikuje wszelkie zmiany niniejszych OWU lub Regulaminu Prowizji na Platformie Szallas.hu, w tym na stronie internetowej https://szallas.hu, na co najmniej 15 dni przed wejściem w życie zmiany. Jakiekolwiek błędy drukarskie, błędy poprawności gramatycznej lub wyjaśnienie terminologii, zmiana nazwy pojęć lub korekta powiązanych postanowień (w tym szczegółowy opis treści) w treści OWU nie stanowią zmiany OWU. Nie stanowi również zmiany OWU skorygowanie danych dotyczących Szallas.hu Zrt. przez Szallas.hu Zrt. Zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU termin na udostępnienie lub publikację zmodyfikowanych OWU oraz na udostępnienie lub publikację zmienionych lub uzupełnionych OWU w przypadkach gdy zmiana lub uzupełnienie było wymagane przez zmianę przepisu prawa i/lub aktu urzędowego, może być krótszy od 15-dniowego okresu przewidzianego w OWU. Partner wyraźnie przyjmuje powyższe do wiadomości i akceptuje.

 8. Jeżeli Partner nie wypowie Umowy (a jeżeli zmiana dotyczy odrębnej części Umowy, która może być wypowiedziana niezależnie, tylko tą część Umowy) w terminie 15 dni od opublikowania zmiany, uważa się, że zmiana została przyjęta przez Partnera. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno jasno i wyraźnie stwierdzać, że Partner wypowiada Umowę (a jeżeli zmiana dotyczy odrębnej części Umowy, która może być wypowiedziana niezależnie, tylko tą część Umowy). 

 9. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Strony zobowiązane są do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Szallas.hu Zrt. uczyni wszystkie Oferty Partnera niedostępnymi na Platformie Szallas.hu oraz - w zarządzanym przez nią zakresie - na Innych Platformach. Szallas.hu Zrt. również po rozwiązaniu Umowy przechowuje informacje udostępnione przez Partnera w Interfejsie Administracyjnym, w przypadku zmiany zarządcy informacje o Ofertach i własności intelektualnej (w tym Treści Użytkownika lub własność intelektualną Partnera), które mogą zostać wykorzystane przez nowego zarządcę, a także dokumenty księgowe związane z Umową - do końca obowiązkowego okresu przechowywania określonego w przepisach prawa. 


 1. Postanowienia końcowe

 1. Prawa przyznane Szallas.hu Zrt. w OWU nie są wyłączne, mogą być wykorzystywane w sposób łączny. Jeżeli Szallas.hu Zrt. nie skorzysta ze swoich praw określonych w niniejszych OWU, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się praw. 

 2. Szallas.hu Zrt. zapewni zapoznanie i poinformowanie Partnera o niniejszych OWU w taki sposób, że aktualny i pełny tekst OWU zostanie opublikowany na stronie internetowej www.szallas.hu oraz na Stronach internetowych, a Partner będzie miał do niego dostęp w dowolnym czasie. Po dokonaniu zmiany - w przypadku braku wypowiedzenia - dalsze korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją zmienionych OWU.

 3. Wszelkie treści powiązane służące interpretacji lub wyjaśnienia niniejszych OWU mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy się na nie powoływać przy egzekwowaniu jakichkolwiek praw. Interpretacja i ocena stosunku prawnego pomiędzy Szallas.hu Zrt. a Partnerem, jak również wszelkich sytuacji wynikających z tego stosunku prawnego opiera się wyłącznie na treści OWU.

 4. Niniejsze OWU oraz Umowa pomiędzy Stronami podlegają prawu węgierskiemu. Do rozstrzygania sporów sądami właściwymi są sądy węgierskie. W przypadku rozbieżności pomiędzy obcojęzyczną wersją OWU a wersją węgierską, rozstrzygająca jest wersja w języku węgierskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa węgierskiego.

 5. Strony dążą do rozwiązywania wszelkich sporów w drodze negocjacji. W przypadku nieskuteczności właściwym do rozpatrzenia spraw przed lokalnym sądem będzie Sąd Rejonowy m. Miskolc. W przypadku spraw należących do kompetencji Sądu, strony poddają się jurysdykcji Sądu m. Miskolc.

 6. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 lutego 2022 roku oraz do czasu wejścia w życie kolejnych zmian.

 

 1. Rozpatrywanie reklamacji Partnerów

 1. W przypadku reklamacji Partner może przesłać reklamację w formie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną na adres hotel@szallas.hu, pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy lub telefonicznie pod numerem +36 30 / 344-2001.

Szallas.hu Zrt. niezwłocznie rozpocznie rozpatrywanie reklamacji otrzymanej za pośrednictwem powyższych kanałów komunikacji i w razie potrzeby podejmie działania naprawcze. Szallas.hu Zrt. podejmie starania, aby odpowiedzieć na skargę w formie pisemnej i rozwiązać ją możliwie najszybciej, ale nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Szallas.hu Zrt. zobowiązany jest uzasadnić decyzję o odrzuceniu reklamacji. 


 1. Dane Szallas.hu Zrt.:

Szallas.hu. Zrt.

Siedziba: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9

Adres korespondencyjny: 1554 Budapest, Pf.: 85.

NIP: 26721761-2-05

Numer konta bankowego: 11703006-20467874-00000000 (OTP Bank)

Obsługa Partnera: +36 30 / 344-2001 

Obsługa Klienta: +36 30 / 344-2000 

Fakturowanie: +36 30 / 344-2006 

Obsługa Partnerów e-mail: hotel@szallas.hu

Obsługa Klienta e-mail: szallas@szallas.hu

Fakturowanie e-mail: szamlazas@szallas.hu

Strona internetowa: www.szallas.hu  

Interfejs administracyjny: http://admin.szallas.hu 


Załącznik nr 1

Postanowienia odmienne

dla obiektów noclegowych znajdujących się poza terenem Węgier

 1. Zakres obowiązywania załącznika

 2. W przypadku obiektów noclegowych w Chorwacji, Polsce i Austrii (zwanymi dalej: „Zagranicznymi Obiektami Noclegowymi”) obowiązują postanowienia OWU wraz z odmiennymi postanowieniami zawartymi w niniejszym załączniku, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania/siedziby Partnera. 

 3. Odmienne postanowienia zawarte w niniejszym załączniku odpowiednio zmieniają punkty OWU odnoszące się do pierwotnych postanowień. Postanowienia OWU nie ujęte w niniejszym załączniku stosuje się w odniesieniu do Partnera w niezmienionym zakresie.

 4. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w OWU. W odniesieniu do Zagranicznych Obiektów Noclegowych przez Prowizję rozumie się określoną w aneksie do niniejszego załącznika Prowizję dla kraju, w którym znajduje się dany Zagraniczny Obiekt Noclegowy. 

 1. Rezerwacje 

Do rozdziału VII OWU dodaje się następujące postanowienia.

 1. W przypadku Zagranicznego Obiektu Noclegowego Partner podczas i po dokonaniu rejestracji na Interfejsie Administracyjnym rejestruje Obiekt Noclegowy w systemie rezerwacji w czasie rzeczywistym (podlegający ogólnym postanowieniom OWU). System rezerwacji na podstawie potwierdzeń (zwany dalej: „System oparty na potwierdzeniach”) ma zastosowanie wyłącznie do Partnera, który miał zrejestrowany Obiket Noclegowy w Systemie opartym na potwierdzeniach przed wejściem w życie niniejszych OWU.

 2. W przypadku Systemu opartego na potwierdzeniach po wysłaniu przez Użytkownika prośby o rezerwację, Szallas.hu Zrt. wysyła w imieniu Partnera do Użytkownika automatyczną wiadomość e-mail o temacie „wstępna rezerwacja”, która to wiadomość nie może być traktowana jako potwierdzenie rezerwacji. Jeżeli Partner zaakceptuje rezerwację dokonaną przez Użytkownika (bezpośrednio poprzez interfejs administracyjny lub pośrednio w porozumieniu z Szallas.hu Zrt.), po akceptacji Szallas.hu Zrt. w formie automatycznej wiadomości e-mail powiadomi Użytkownika, co jest jednoznaczne z powstaniem Rezerwacji i umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Jeżeli Partner odrzuci prośbę Użytkownika o Rezerwację, Szallas.hu Zrt. ma prawo zaproponować Użytkownikowi inny obiekt noclegowy.

 3. W przypadku korzystania z Systemu opartego na potwierdzeniach Partner zobowiązany jest do ustosunkowania się do wszystkich rezerwacji dokonanych w systemie Szallas.hu Zrt. w ciągu 1 dnia roboczego, tak aby umożliwiśc Szallas.hu Zrt. udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi w uzgodnionym terminie. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Szallas.hu Zrt. jest uprawniony do automatycznego odrzucenia prośby Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia Partnera i bez jego zgody oraz do zaoferowania Użytkownikowi innych obiektów noclegowych. Szallas.hu Zrt. uważa za niezwykle ważne, aby Użytkownicy otrzymali terminową odpowiedź i potwierdzenie po dokonaniu rezerwacji, gdyż zapewnia to także zwiększenie liczby Gości Partnera.

 4. Jeżeli Partner zamiast potwierdzenia skontaktuje się z Użytkownikiem z ofertą różną od rezerwacji, będzie to traktowane jako odrzucenie przez Partnera pierwotnej rezerwacji dokonanej przez Użytkownika i rozpoczęcie nowej rezerwacji. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje ofertę (nowej rezerwacji), dochodzi do dokonania Rezerwacji i zawarcia Umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, a Szallas.hu Zrt. jest uprawnione do otrzymania Prowizji wynikającej z treści oferty.

 1. Warunki Płatności

Do rozdziału XI OWU dodaje się następujące postanowienia.

 1. Partner nie może zapłacić prowizji od Rezerwacji Zagranicznego Obiektu Noclegowego na rzecz Szallas.hu Zrt. w gotówce.

 2. Usługa Płatności Online

Do rozdziału XII OWU dodaje się następujące postanowienia.

 1. W przypadku Zagranicznego Obiektu Noclegowego Usługa Płatności Online jest dostępna jako metoda płatności wyłącznie wtedy gdy Partner otrzymał o tym odrębne powiadomienie od Szallas.hu Zrt.

 2. W przypadku Zagranicznego Obiektu Noclegowego Gość nie może dokonywać płatności Kartą SZÉP.

 1. Naruszenie Umowy

Do rozdziału XVI OWU dodaje się następujące postanowienia.

 1. W przypadku korzystania z Systemu opartego na potwierdzeniach poza przypadkami wskazanymi w OWU, za poważne naruszenie umowy uważa się co najmniej dwukrotne nieprzekazanie przez Partnera informacji zwrotnej w wyznaczonym w tym zakresie terminie. 

 1. Pozostałe postanowienia

 1. W przypadku reklamacji Partner może przesłać w formie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy lub telefonicznie:

 2. W przypadku Zagranicznego Obiektu Noclegowego prowizję w przypadku płatności przelewem należy wpłacić na poniższe numery kont:

  • W przypadku obiektu noclegowego w Chorwacji:

   • OTP banka d.d. Hrvatska

   • IBAN: HR1224070001100503249

   • SWIFT: OTPVHR2X

  • W przypadku obiektu noclegowego w Polsce:

   • Nazwa banku : Citi Bank Handlowy 

   • Numer rachunku : 86 1030 1508 0000 0008 1900 9000

  • W przypadku obiektu noclegowego w Austrii:

   • Citi Bank Österreich EUR

   • IBAN: AT671814000708733008

   • SWIFT: CITIATWX

 3. Informacje i dokumenty wskazane w OWU w języku angielskim są dostępne na stronie „https://revngo.com”, w języku niemieckim - na stronie „https://de.revngo.com”, w języku polskim - na stronie „https://noclegi.pl”, a w przypadku języka chorwackiego - na stronie „https://hr.revngo.com„. 

 4. Szallas.hu Zrt. dokona przeliczeń roszczeń określonych w OWU w forintach węgierskich na euro zgodnie z oficjalnym kursem wymiany Węgierskiego Banku Narodowego obowiązującego w momencie powstania roszczenia.