Dodatkowe warunki dotyczące obiektów noclegowych w Polsce – od 18.06.2024 r.

 Zakres załącznika


1. W przypadku obiektów noclegowych w Polsce (w niniejszym załączniku zwanych dalej: „Obiekt noclegowy”) postanowienia OWU mają zastosowanie wraz z dodatkowymi warunkami zawartymi w niniejszym załączniku niezależnie od obywatelstwa lub przynależności Partnera.

2. Dodatkowe warunki zawarte w niniejszym załączniku uzupełniają i modyfikują odpowiednie postanowienia oryginalnego OWU. Części OWU nie objęte niniejszym załącznikiem obowiązują Partnera w niezmienionej treści.

3. Wyrażenia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w OWU. W odniesieniu do Obiektów noclegowych Prowizja oznacza prowizję określoną w dodatku do niniejszego załącznika.


Definicje

Opłata za usługę płatności online

oznacza opłatę za usługę uiszczaną z tytułu Usług Płatności Online.

usługa płatności online

oznacza działalność Usługodawcy (asystenta technicznego) jako pośrednika zgodnie z art. 6:129 węgierskiego kodeksu cywilnego, podczas której Usługodawca działa wyłącznie w imieniu Partnera i otrzymuje od Gościa kwoty finansowe jako pośrednik Partnera.

 

 Warunki płatności

Rozdział XI OWU zostaje uzupełniony o następujące postanowienia.

5. Prowizja należna od Rezerwacji dotyczącej danego Obiektu noclegowego nie może zostać wypłacona przez Partnera dla Usługodawcy w gotówce.

6. W przypadku wszystkich rezerwacji dokonanych w dniu 26 listopada 2021 roku lub po tym dniu, zawierających co najmniej jedną pomyślnie potwierdzoną płatność Polskim Bonem Turystycznym online, zainicjowaną przez Gościa za pośrednictwem portalu Noclegi.pl i potwierdzoną w ciągu 48 godzin przez Partnera na Interfejsie Administracyjnym strony Noclegi.pl, Partnerowi przysługuje -3% rabatu prowizyjnego od domyślnej prowizji określonej w niniejszym Regulaminie.


Naruszenie Umowy

Rozdział XV OWU zostaje uzupełniony o następujące postanowienia.

7. Usługodawca przeliczy roszczenia określone w OWU w HUF na EUR według oficjalnego kursu wymiany Narodowego Banku Węgier obowiązującego w momencie powstania roszczenia.


Prowizja

8. W przypadku obiektu noclegowego znajdującego się w ramach zasięgu terytorialnego obowiązywania ustawy o VAT (posiadającego siedzibę, zakład lub oddział w Polsce) oprócz prowizji netto doliczony zostanie podatek VAT obliczony według stawki VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT, zostanie zafakturowana wartość prowizji powiększona o podatek VAT.

9. W przypadku Partnerów zawierających umowę w państwach członkowskich Unii Europejskiej – z wyjątkiem Partnerów określonych w punkcie 9:

  1. Partnerom posiadającym ważny unijny numer identyfikacji podatkowej zostanie wystawiona faktura zawierająca wartość netto prowizji (faktura zostaje wystawiona zgodnie z zasadą mechanizmu odwrotnego obciążenia, dyrektywa 2006/112/WE)
  2. Partnerom nie posiadającym ważny unijny numer identyfikacji podatkowej oprócz prowizji netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki przewidzianej w przepisach prawnych Unii Europejskiej, zostanie zafakturowana wartość prowizji powiększona o podatek VAT.

10. Partnerom spoza Unii Europejskiej (z krajów trzecich) wystawiana jest faktura zawierająca wartość netto prowizji.

11. Wysokość stawki prowizji jest uzależniona od lokalizacji i rodzaju obiektu noclegowego i od 1 stycznia 2021 roku będzie wynosić:

Kategoria obiektu noclegowego

Obiekt noclegowy z polskim adresem rozliczeniowym

 

Obiekt noclegowy z ważnym unijnym numerem identyfikacji podatkowej i unijnym adresem rozliczeniowym lub obiekt noclegowy z adresem rozliczeniowym poza UE

Obiekt noclegowy nie posiadający ważnego unijnego numeru identyfikacji podatkowej i unijnego adresu rozliczeniowego

Apartament 

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Domek drewniany 

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Pensjonat

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Ośrodek wypoczynkowy

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Zajazd

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Dom Gościnny

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Willa 

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Dom studencki

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Hostel 

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Motel 

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Hotel 

14% + VAT

14%

14% + lokalny VAT


Objaśnienia:

Kategoria obiektu noclegowego: kategoria, do której zaklasyfikował siebie obiekt noclegowy (Partner) podczas rejestracji obiektu noclegowego na Stronie internetowej (Stronach internetowych) i która została zweryfikowana przez Usługodawcę, w związku z czym obiekt noclegowy Klienta pojawia się w tej kategorii na Stronie internetowej (Stronach internetowych).

12. Poziom prowizji może różnić się od wskazanego wyżej w tabeli, w szczególności w przypadku obowiązywania Indywidualnych Warunków dla danego Partnera.


Usługi Płatności Online

Niniejszy rozdział zostaje dodany do OWU jako rozdział V.B. Usługi Płatności Online

13. Usługa Płatności Online będzie wprowadzana stopniowo. Usługodawca powiadomi Partnera za pośrednictwem Interfejsu administracyjnego o aktualizacjach informatycznych, które umożliwią mu dostęp do Usługi Płatności Online. Partnerzy prowadzący Obiekty noclegowe, którzy zarejestrowali się przed 13 lipca 2023 r., mogą według własnego uznania zażądać korzystania z Usługi Płatności Online za pośrednictwem Interfejsu administracyjnego. W przypadku Partnerów zarejestrowanych 13 lipca 2023 r. lub później wspomniana Usługa Płatności Online jest obowiązkowa. Artykuły od 14 do 23 mają zastosowanie do umów Partnerów w dniu rozpoczęcia przez nich korzystania z Usługi płatności online lub w momencie, gdy korzystanie z tej aplikacji staje się dla nich wiążące. Artykuł 24 ma zastosowanie do wszystkich pozostałych Partnerów.

14. Jeśli Partner podlega usłudze płatności online, Partner - akceptując i potwierdzając niniejsze OWU - upoważnia Usługodawcę - jako pośrednika (technicznego asystenta wykonania) zgodnie z sekcją 6:129 węgierskiego kodeksu cywilnego - do otrzymania zaliczki od Gości w imieniu Partnera na podstawie umowy zawartej między Partnerem a Gościem w wyniku Rezerwacji. Usługodawca nie przetwarza transakcji finansowych w imieniu Użytkownika lub Gościa, Usługodawca otrzymuje jedynie kwoty od Gościa jako pośrednik Partnera (art. 6:129 (1) węgierskiego kodeksu cywilnego). Usługodawca rozliczy otrzymane kwoty z Partnerem w sposób opisany w niniejszym OWU.

15. W ramach Usługi Płatności Online Usługodawca, działając w imieniu Partnera, zorganizuje przekazanie kwoty zapłaconej przez Gościa (przelewem bankowym, kartą debetową lub kartą kredytową) z konta Gościa na rachunek bankowy Usługodawcy przeznaczony w tym celu jako rachunek bankowy do odbioru płatności. W związku z tym Gość może skorzystać wyłącznie z metody płatności umożliwiającej uznanie jego rachunku bankowego w Polsce w złotych polskich. System obsługuje wyłącznie polskie złote. Jeśli Partner określi w Ofercie inną walutę, Usługodawca przeliczy kwotę w momencie dokonywania rezerwacji i pobierze ją z konta Gościa w złotych polskich po kursie wymiany Narodowego Banku Węgier obowiązującym w dniu poprzednim. Partner nie jest uprawniony do żądania od Gościa lub Usługodawcy jakichkolwiek kosztów lub opłat związanych z powyższym, ani w formie różnicy kursowej, ani w inny sposób.

16. W ramach Usługi Płatności Online Usługodawca zapewnia Gościowi możliwość zapłaty kwot należnych Partnerowi:

  1. przelewem bankowym; lub

  2. kartą debetową i kredytową.

17. Usługodawca wykonuje przelewy bankowe do Partnerów z konta zbiorczego raz w tygodniu. W momencie przelewu bankowego Usługodawca przekazuje Partnerom za pośrednictwem Interfejsu administracyjnego dokładne oświadczenie dotyczące tego, jakie pozycje obejmują przelewy bankowe, tj. której Rezerwacji dotyczą, a także ich tytułu prawnego. Kwoty wpłacane przez Gości będą przekazywane Partnerowi przez Usługodawcę w następujący sposób:

  1. zaliczki w pierwszej dacie przelewu następującej po terminie anulowania rezerwacji bez obowiązku zapłaty (określonym w Ofercie). Termin wpłaty zaliczki wskazany w Ofercie przez Partnera nie może być dłuższy niż termin przysługujący Gościowi na anulowanie Rezerwacji bez obowiązku zapłaty;

  2. kwota przewyższająca zaliczkę z kwoty przelanej przez Gościa na konto przeznaczone do zbierania należności (jeśli takie istnieje) zostanie zapłacona Partnerowi przez Usługodawcę w pierwszym dniu bankowym następującym po zweryfikowanym dniu, w którym Gość wymeldował się z Obiektu zakwaterowania Partnera; 

  3. wszelkie kwoty (lub ich niezapłacone części) do zapłaty przez Gości na rzecz Partnera, które są należne w wyniku anulowania Rezerwacji w pierwszym dniu bankowym następującym po terminie płatności.

18. Kwotą do zapłaty przez Gościa jest kwota zaliczki określona w Ofercie. Usługodawca zwróci i przeleje na konto Gościa (nadawcy) kwotę przewyższającą należności Partnera z tytułu umowy zawartej w wyniku Rezerwacji. Jeżeli Gość nie wpłaci zaliczki określonej w Ofercie Partnera w określonym terminie, stanowi to odstąpienie od Umowy, a Rezerwacja Gościa zostaje automatycznie anulowana.

19. Jeśli Gość zarezerwuje

  1. miejsce noclegowe w tym samym dniu, co pierwszy dzień rezerwacji (przyjazd w dniu rezerwacji) wówczas w ciągu 1 godziny od dokonania Rezerwacji jest zobowiązany do realizacji swoich zobowiązań płatniczych wyłącznie za pomocą karty bankowej. Jeżeli w tym terminie nie wpłaci wymaganych kwot zgodnie z Ofertą, Rezerwację uważa się za anulowaną.

  2. miejsce noclegowe dzień przed pierwszym dniem rezerwacji, wówczas jest zobowiązany do realizacji swoich zobowiązań płatniczych najpóźniej do północy w dniu złożenia rezerwacji wyłącznie kartą płatniczą. Jeżeli w tym terminie nie wpłaci wymaganych kwot zgodnie z Ofertą, Rezerwację uważa się za anulowaną

  3. miejsce noclegowe dwa dni przed pierwszym dniem rezerwacji, wówczas jest zobowiązany do realizacji swoich zobowiązań płatniczych najpóźniej w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji wyłącznie kartą płatniczą. Jeżeli w tym terminie nie wpłaci wymaganych kwot zgodnie z Ofertą, Rezerwację uważa się za anulowaną.

20. Jeśli Gość zmodyfikuje Rezerwację za pomocą interfejsu modyfikacji udostępnionego przez Usługodawcę, zostanie to uznane za anulowanie pierwotnej Rezerwacji i utworzenie nowej Rezerwacji. Interfejs administracyjny automatycznie śledzi i wprowadza następujące zmiany: zmiany całkowitej wartości brutto Rezerwacji, zmiany terminu płatności zaliczki oraz zmiany kwoty należnej Partnerowi. Interfejs administracyjny nie zezwala jednak na żadne zmiany, które skutkowałyby datą wyjazdu w ciągu trzech dni, jeśli zaliczka nie została jeszcze wpłacona. Jeśli zmiana Rezerwacji jest dokonywana w okresie podlegającym karze, Partner ma prawo do kwoty kary za pierwotną Rezerwację, a Gość jest zobowiązany do zapłaty kwoty zaliczki za nową Rezerwację. Partner i Gość mogą uzgodnić inaczej w sprawie zmiany Rezerwacji.

21. Partner nie uiszcza osobnej opłaty na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Usługi Płatności Online, opłata za usługę jest wliczona w Prowizję.

22. Usługodawca przeleje Partnerowi kwotę wpłaconą przez Gościa z konta przeznaczonego do zbierania należności. Partner uzna tę kwotę za płatność dokonaną przez Gościa. Partner wystawi Gościowi fakturę zaliczkową i fakturę końcową na zapłacone kwoty, bez obowiązku wystawiania faktury Usługodawcy.

23. W ramach Usługi Płatności Online Partner może pobierać - poza kwotami należnymi Partnerowi, które Gość zapłacił online - jedynie część całkowitej wartości brutto Rezerwacji, która nie została jeszcze opłacona przez Gościa, oraz usługi wykorzystane na miejscu i nieobjęte Ofertą.

24. Usługodawca będzie uczestniczył w sprawach o zwrot kosztów lub odszkodowanie pomiędzy Partnerem a Gościem na wniosek Partnera lub w przypadkach określonych w OWU.

25. Jeśli Partner nie podlega Usłudze Płatności Online, ale jest uprawniony do zaliczki w ramach Oferty, Partner musi wskazać międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN, SWIFT) - który Interfejs Administracyjny pozwala skonfigurować - dla przelewów bankowych w Interfejsie Administracyjnym. Jeśli takie dane nie są dostępne w Interfejsie Administracyjnym, Usługodawca ma prawo odmówić skonfigurowania tej opcji.