Dodatkowe warunki dotyczące obiektów noclegowych w Polsce - od 04.04.2023

Dodatkowe warunki dotyczące obiektów noclegowych w Polsce

I.  Zakres załącznika

1. W przypadku obiektów noclegowych w Polsce (w niniejszym załączniku zwanych dalej: „Obiekt noclegowy”) postanowienia OWU mają zastosowanie wraz z dodatkowymi warunkami zawartymi w niniejszym załączniku niezależnie od obywatelstwa lub przynależności Partnera.

2. Dodatkowe warunki zawarte w niniejszym załączniku uzupełniają i modyfikują odpowiednie postanowienia oryginalnego OWU. Części OWU nie objęte niniejszym załącznikiem obowiązują Partnera w niezmienionej treści.

3. Wyrażenia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w OWU. W odniesieniu do Obiektów noclegowych Prowizja oznacza prowizję określoną w dodatku do niniejszego załącznika.

II. Rezerwacja 

Rozdział VII OWU zostaje uzupełniony o następujące postanowienia.

4. „System oparty na potwierdzeniach” ma zastosowanie wyłącznie do Partnera, który miał zarejestrowany Obiekt Noclegowy w Systemie opartym na potwierdzeniach przed wejściem w życie niniejszych OWU.

III. Warunki płatności

Rozdział XI OWU zostaje uzupełniony o następujące postanowienia.

5. Prowizja należna od Rezerwacji dotyczącej danego Obiektu noclegowego nie może zostać wypłacona przez Partnera dla Usługodawcy w gotówce.

6. W przypadku wszystkich rezerwacji dokonanych w dniu 26 listopada 2021 roku lub po tym dniu, zawierających co najmniej jedną pomyślnie potwierdzoną płatnoąć Polskim Bonem Turystycznym online, zainicjowaną przez Gościa za pośrednictwem portalu Noclegi.pl i potwierdzoną w ciągu 48 godzin przez Partnera na Interfejsie Administracyjnym strony Noclegi.pl, Partnerowi przysługuje -3% rabatu prowizyjnego od domyślnej prowizji okreslonej w niniejszym Regulaminie.

IV.  Naruszenie Umowy

Rozdział XV OWU zostaje zmodyfikowany w następujący sposób.

7.      Punkt 88 OWU otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zniesienie ograniczeń wyświetlania z powodu niedotrzymania terminu płatności wskazanego na fakturze Usługodawca może naliczyć opłatę, której wysokość wynosi (i) 20 PLN + VAT przed przekazaniem do windykacji oraz (ii) 200 PLN + VAT po przekazaniu do windykacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zniesienia ograniczeń wyświetlania lub wniosku o ponowną rejestrację Partnera do czasu całkowitego wywiązania się z zobowiązań płatniczych, dopóki Partner ma dług wobec Usługodawcy. Usługodawca ma również prawo według własnego uznania uzależnić ponowną rejestrację takich Partnerów od zawarcia odrębnej umowy regulującej wypełnianie zobowiązań płatniczych.”

8. Punkt 89 OWU otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku opóźnienia Partnera w płatnościach, w przypadku akceptacji i spełnienia specyficznych warunków określonych przez Usługodawcę, Partner może zwrócić się do Usługodawcy o odroczenie płatności, za opłatą w wysokości 60 PLN + VAT za każdy przypadek. Opłata ta jest należna na koniec okresu odroczonej płatności i będzie płatna na podstawie odpowiedniej faktury. Jeżeli Usługodawca udzieli zgody na odroczenie płatności, czyni to w każdym przypadku bez uszczerbku dla swoich praw.”

V.  Prowizja

Dokładna wysokość prowizji wskazanej w rozdziale X obowiązujących OWU (sposób wystawiania faktur)

9. W przypadku obiektu noclegowego znajdującego się w ramach zasięgu terytorialnego obowiązywania ustawy o VAT (posiadającego siedzibę, zakład lub oddział w Polsce) oprócz prowizji netto doliczony zostanie podatek VAT obliczony według stawki VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT, zostanie zafakturowana wartość prowizji powiększona o podatek VAT.

10. W przypadku Partnerów zawierających umowę w państwach członkowskich Unii Europejskiej – z wyjątkiem Partnerów określonych w punkcie 8:

A  Partnerom posiadającym ważny unijny numer identyfikacji podatkowej zostanie wystawiona faktura zawierająca wartość netto prowizji (faktura zostaje wystawiona zgodnie z zasadą mechanizmu odwrotnego obciążenia, dyrektywa 2006/112/WE)

B  Partnerom nie posiadającym ważny unijny numer identyfikacji podatkowej oprócz prowizji netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki przewidzianej w przepisach prawnych Unii Europejskiej, zostanie zafakturowana wartość prowizji powiększona o podatek VAT.

11.   Partnerom spoza Unii Europejskiej (z krajów trzecich) wystawiana jest faktura zawierająca wartość netto prowizji.

Wysokość stawki prowizji jest uzależniona od lokalizacji i rodzaju obiektu noclegowego i od 1 stycznia 2021 roku będzie wynosić:

 Kategoria obiektu noclegowego

Obiekt noclegowy z polskim adresem rozliczeniowym

Obiekt noclegowy z ważnym unijnym numerem identyfikacji podatkowej i unijnym adresem rozliczeniowym lub obiekt noclegowy z adresem rozliczeniowym poza UE

Obiekt noclegowy nie posiadający ważny unijny numer identyfikacji podatkowej i unijnego adresu rozliczeniowego

Apartament

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Domek drewniany

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Pensjonat

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Ośrodek wypoczynkowy

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Zajazd

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Dom gościnny

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Willa

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Dom studencki

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Hostel

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Motel

12% + VAT

12%

12% + lokalny VAT

Hotel

14% + VAT

14%

14% + lokalny VAT


Objaśnienia:

Kategoria obiektu noclegowego: kategoria, do której zaklasyfikował siebie obiekt noclegowy (Partner) podczas rejestracji obiektu noclegowego na Stronie internetowej (Stronach internetowych) i która została zweryfikowana przez Usługodawcę, w związku z czym obiekt noclegowy Klienta pojawia się w tej kategorii na Stronie internetowej (Stronach internetowych).

12. Poziom prowizji może różnić się od wskazanego niżej w tabeli, w szczególności w przypadku obowiązywania Indywidualnych Warunków dla danego Partnera.